Et kort sammendrag av artikkelen (1).

Bakgrunn
Vedvarende pulmonal hypertensjon hos spedbarn (PPHN) er assosiert med betydelig spedbarnsdødelighet og morbiditet. En tidligere kohortestudie antydet en mulig assosiasjon mellom mors bruk av SSRI sent i 3. trimester og risiko for PPHN hos den nyfødte. Chambers og medarbeidere har gjort en kasus-kontrollstudie for å studere om PPHN er assosiert med SSRI i 3. trimester.

Metode
I perioden 1998 til 2003, inkluderte de 377 kvinner hvis spedbarn hadde PPHN og 836 kontroller.

Resultat
14 spedbarn med PPHN hadde vært eksponert for et SSRI etter utløpet av 20. svangerskapsuke, i kontrollgruppen var det 6 spedbarn (justert odds ratio, 6.1; 95 % konfidensintervall, 2.2 til 16.8). Hverken bruk av SSRI før 20. uke eller bruk av et antidepressivum som ikke var et SSRI på noe tidspunkt i svangerskapet var assosiert med økt risiko for PPHN.

Konklusjon
Disse data støtter en assosiasjon mellom mors bruk av SSRI sent i graviditeten og PPHN hos barnet; denne assosiasjonen bør studeres nærmere. Disse funnene bør det tas hensyn til i beslutninger om hvorvidt behandling med et SSRI skal fortsette i svangerskapet.

Artikkelen er kommentert i en leder i samme nummer (2).

Referanser:
1. Chambers CD et al. Selective serotonin-reuptake inhibitors and risk of persistent pulmonary hypertension of the newborn. NEJM 2006; 354(6): 579-87. http://content.nejm.org/cgi/content/short/354/6/579?query=TOC
2. Mills JL. Depressing observations on the use of selective serotonin-reuptake inhibitors during pregnancy (editorial). NEJM 2006; 354: 636-8.