Scopoderm plaster (skopolamin) skal iflg. produsenten ikke deles, og man har ikke dosering ved reisesyke for barn under 10 år (1).

Både Postafen (meklozin hydroklorid 25 mg) og Marzine (syklizin hydroklorid 50 mg) har relativt nylig endret dosering til kun å gjelde voksne og barn over 12 år. Årsaken til at produsenten McNeil har endret dosering for Marzine til kun å gjelde voksne og barn over 12 år, er at de ikke kan garantere at tabletten lar seg dele i eksakt like store deler (2). Endring i doseringsanbefaling for Postafen er i følge informasjon fra produsenten UCB mangel på kinetikkdata hos barn under 12 år (3). Dette er antakelig et valg firmaet har gjort ut fra nye krav til dokumentasjon av kinetikk og bruk hos barn som følge av ny EU lov om legemidler til barn (2007). UCB har ikke gjort noen vurdering av deling i halve og kvarte tabletter, slik det er gjort for Marzine (4).

Vurdering
RELIS har tidligere behandlet henvendelser om bruk av meklozin og syklizin hos barn og konkludert med at klinisk praksis tilsier at begge preparater er trygge å bruke hos barn, selv om det manglet kliniske studier hos barn (5,6,7). Ved ny vurdering av Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn i samarbeid med RELIS er det ikke funnet holdepunkter for å endre tidligere konklusjon.

Doseringsendringene skyldes ikke nye rapporter om bivirkninger hos barn under 12 år. Det er gjort søk i den norske og WHOs bivirkningsdatabaser etter meldinger på bivirkninger hos barn under 12 år assosiert med meklozin og syklizin. Det er i løpet av 40 år meldt meget få og i stort sett kjente og mindre alvorlige bivirkninger for begge preparater (8).

Postafen (meklozin) ble godkjent i Norge i 1959. Tidligere godkjent dosering for barn:
1-5 år: ¼ tablett 2 ganger i døgnet,
5-12 år: ½ tablett 2 ganger i døgnet.
For å forebygge reisesyke tas dosen 1-2 timer før avreise (9).

Marzine (syklizin) ble godkjent i Norge 1962. Tidligere godkjent dosering for barn:
2-5 år: ¼ tablett 1-2 timer før virkning ønskes.
6-12 år: ½ tablett 1-2 timer før virkning ønskes, maksimalt 3 doser per døgn. Bør ikke anvendes til barn under 2 år uten etter avtale med lege (10).

I BNF for Children er syklizin anbefalt ved reisesyke. Dosering ved kvalme og oppkast av kjent årsak, alder 1 mnd – 6 år: 0,5 -1 mg/kg opp til 3 ganger daglig. Maks enkeltdose 25 mg. I følge dosering i BNF for Children vil 12,5 mg (¼ tablett Marzine) passe et barn på 12,5-25 kg, som oftest vil svare til barn > 2 år. Gjennomsnittsvekt for et barn på 1 år er 9,5 kg (jenter) og 10 kg (gutter), for et barn på 2 år 12,5 kg (begge kjønn) (11).

Ingen av virkestoffene løses i vann (12,13). Man kan derfor ikke løse tablettene i for eksempel 10 ml og så gi delvolum. Det er omtalt syklizin stikkpiller 12,5 mg i BNF for Children. Vi har rettet en henvendelse direkte til leverandøren som er omtalt i BNF Children. Preparatet må i så fall spesialproduseres og importeres etter søknad fra lege. Det vil trolig bli kostbart. Det samme gjelder eventuell magistrell produksjon i norske apotek. Bruk av delte tabletter vil dermed fortsatt være det aktuelle alternativet ved behandling av barn. Lavere dose enn ¼ tablett vil være praktisk lite egnet.

Konklusjon
Selv om doseringen for Postafen (meklozin) og Marzine (syklizin) nylig er endret til kun å gjelde voksne og barn over 12 år, er det ikke noe som tyder på at ikke bruken fortsatt kan anses som trygg i de tidligere godkjente doseringene til barn. Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn mener likevel at bruk av legemidler utenfor godkjent indikasjon og dosering som i dette tilfellet bør forskrives av lege, slik at man er sikret skriftlig informasjon om dosering på pakningen. Vekt i forhold til alder bør vurderes ved forskrivning til barn under 2 år. Det anbefales bruk av tablettdeler som fås på apotek.

Referanser:
1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Scopoderm. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 25. september 2008).
2. Viktig melding til apotek 17.12.2008 Marzine (syklizinhydroklorid) 50 mg tabletter
3. Vedr. Postafen-endring av anbefalt aldersindikasjon 11.5.2010
4. Personlig meddelelse Hans Jørgensen 30.juni 2010, UCB Pharma Norge AS
5. RELIS database 2009; spm nr. 5834, RELIS Vest http://www.relis.no/database
6. RELIS database 1995; spm.nr.31; RELIS Vest. http://www.relis.no/database
7. RELIS database 2006; spm.nr. 2145 RELIS Midt-Norge. http://www.relis.no/database
8. RELIS database 2010; spm.nr. 6275 RELIS Vest. http://www.relis.no/database
9. Felleskatalog. 2010; 1404.
10. Felleskatalog. 2007; 995.
11. www.vekststudien.no
12. Lexi-Comp Online database. Cyclizine hydrochloride. http://www.helsebiblioteket.no/ (2. juli 2010)
13. Lexi-Comp Online database. Meclozine hydrochloride. http://www.helsebiblioteket.no/ (2. juli 2010).