Digitalisglykosider kan gi toksiske reaksjoner ved overdosering. Faktorer som alder, annen sykdom, redusert organfunksjon og perioder med endret mat- og væskeinntak kan ha betydning for følsomhet og bivirkningsrisiko. Det er derfor viktig med en individuell innstilling av dosen, spesielt for digoksin, som i større grad elimineres via nyrene. Det er laget retningslinjer for hvordan byttet skal gjøres (1). Hovedpoenget er at det bør gå 7 dager fra seponering av digitoksin til oppstart med digoksin, fordi digitoksin har en lang halveringstid. Anbefalinger for oppstartsdose av digoksin finnes også i dette dokumentet, med tabeller over ekvipotente digitoksin- og digoksindoser samt anbefalte doser ved ulike grader av nyresvikt. Pasientene skal ikke ha samme dose digoksin som de tidligere brukte av digitoksin, fordi digitoksin er et mer potent stoff som brukes i lavere doser. Et potensielt problem i denne sammenheng er at man går fra dosering i mikrogram (digitoksin) til dosering i milligram (digoksin). Som et eksempel nevnes at 50 mikrogram digitoksin tilsvarer 0,250 mg (=250 mikrogram) digoksin. Se retningslinjene fra SLV for en mer utførlig beskrivelse av doseomregning.


Fra annet hold har vi fått spørsmål om dette byttet kan foretas i apotek.
Vi understreker på det sterkeste at bytte fra digitoksin til digoksin ikke skal foretas i apotek, men gjennomføres planmessig av lege over et visst tidsrom.


Referanse:
  1. Statens legemiddelverk. Overgang fra digitoksin til digoksin hos voksne. http://www.legemiddelverket.no/templates/InterPage____83375.aspx, publisert 5. januar 2012.