Sofia Frost Widnes, cand. pharm. og rådgiver ved RELIS Vest disputerte fredag 25. oktober 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Drug information in pregnancy- attitudes and needs among pregnant women and physicians».

Mange gravide bruker medisiner mot svangerskapsrelaterte plager, som kvalme eller sure oppstøt. Andre har kroniske sykdommer, som epilepsi eller migrene, eller får akutte symptomer, som hodepine eller infeksjoner. Både gravide og deres leger trenger derfor legemiddelinformasjon for å vurdere fordeler og risikoer med å bruke medisiner. Sofia har undersøkt informasjonsbehovet om medisiner, både for leger og gravide kvinner. Funnene kan bidra til å utforme bedre informasjon, som fører til riktige valg om bruk av medisiner under graviditet.

Sofias funn viser at det er betydelige forskjeller mellom rådene som gis i ulike kilder for helsepersonell angående medisiner i graviditet. Gitt at legen kun forholder seg til én kilde, vil dette kunne resultere i at behandlingen av og råd til gravide pasienter blir forskjellig. Sofia har også vist at svaret fra RELIS til leger som har spørsmål om sine gravide pasienter i stor grad påvirker valget om bruk av medisiner, og at abort på grunn av overdreven frykt for legemiddelpåvirkning kan unngås.

To studier tok utgangspunkt i de gravides perspektiv. Gravide med epilepsi oppga i intervjuer at de heller ville ta epilepsimedisin enn å risikere å få anfall. De var likevel bekymret for påvirkningen på barnet hvis de måtte øke dosen. Tydeligere informasjon om at doseøkning skyldes økt utskillelse av epilepsimedisinen under graviditeten, kan derfor redusere unødvendige bekymringer. En spørreundersøkelse blant gravide og deres fastleger undersøkte hvordan de vurderte risikoinformasjonen ved graviditet fra pakningsvedlegg for seks ulike medisiner. De gravide vurderte risikoen ved å bruke medisiner generelt høyere enn fastlegene. Ordlyden i pakningsvedleggene påvirket også hvordan gravide og leger oppfattet risikoen.

Sofia har jobbet ved RELIS Vest siden 2002, og har fra 2012 vært stipendiat ved Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen. Avhandlingen utgikk derfor både fra RELIS Vest og Klinisk institutt 2, UIB. Veiledere har vært Jan Schjøtt ved RELIS Vest/UiB og Anne Gerd Granås fra Institutt for farmasi og bioingeniørfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Vi gratulerer Sofia med vel gjennomført doktorgradsarbeid og disputas!


Fra venstre: veileder Jan Schjøtt, veileder Anne Gerd Granås, 1. opponent professor II Viveca Odlind, Uppsala Universitet, Sverige, doktorand Sofia Frost Widnes, 2. opponent førsteamanuensis Jörn Schneede, Umeå Universitetet, Sverige, 3. medlem av bedømmelseskomiteen Gunnar Tschudi Bondevik, Universitetet i Bergen og leder av disputasen Ernst A. Lien.