Erytromycin er et annenhåndsvalg i alle trimestre i graviditeten. Erytromycin bør kun benyttes på klar indikasjon til gravide, som til alle andre. Det er ikke grunnlag for å fraråde nødvendig bruk av erytromycin til gravide i tilfeller hvor dette er et naturlig terapivalg. Dette er i overensstemmelse med behandlingstabellen i de nye retningslinjene (1) og en tidligere artikkel fra RELIS (2).

Etter vårt syn kan de nye retningslinjene oppfattes som noe uklare når det gjelder bruk av erytromycin i 1. trimester fordi det et annet sted i teksten står at erytromycin ikke bør brukes i 1. trimester av svangerskapet (1b). Bakgrunnen er sannsynligvis en svensk studie fra 2005 som fant en økt risiko for hjertemisdannelser hos barn av kvinner som hadde brukt erytromycin i 1. trimester (3). Risikoen var i denne studien økt fra 1 av 100 barn i normalpopulasjonen til 2 av 100 barn. Det står derfor advarsler i norsk og svensk preparatomtale og i pakningsvedlegget til pasientene. Den svenske informasjonstjenesten Janusinfo (4) skriver at de observerte hjertefeilene stort sett besto av septumdefekter og at det ikke kan utelukkes at dette var et tilfeldig funn. Etter 2005 er det publisert andre studier (5, 6) som ikke har kunnet påvise eller bekrefte noen økt risiko. Grunnlaget for å advare mot bruk av erytromycin i 1. trimester er altså relativt tynt og omdiskutert. Legemiddelverket ga i 2012 signaler om at man ønsket å gjøre en ny vurdering av advarslene (7), men foreløpig er det ikke sammenfallende råd i preparatomtaler og annen litteratur.

Konklusjon
Erytromycin er et annenhåndsvalg til gravide, og kan brukes hvis det er indikasjon for det.

Referanser:
  1. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Helsedirektoratet, 11/2012, s. 300. http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonale-faglige-retningslinjer-for-antibiotikabruk-i-primerhelsetjenesten/Publikasjoner/IS-2030_nett_low.pdf
    1b. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, s. 296.
  2. Nergård CS. Erytromycin og graviditet. Utposten 2009; 3: 40-1. http://www.relis.no/Publikasjoner/2009/Erytromycin_og_graviditet
  3. Källen BAJ, Olausson PO, Danielsson BR. Is erythromycin therapy teratogenic in humans? Reprod Toxicol 2005;20: 209-14.
  4. Janusinfo. Stockholms läns landsting. http://www.janusinfo.se/Beslutsstod/Lakemedel-och-fosterpaverkan, publisert 18. april 2013. 
  5. Romøren M, Lindbæk M, Nordeng H. Pregnancy outcome after gestational exposure to erythromycin – a population-based register study from Norway. British Journal of Clinical Pharmacology; 74 (6): 1053-62.
  6. Lin KJ, Mitchell AA, et al. Safety of macrolides during pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2013; 208 (3): 221.e1-8. doi: 10.1016/j.ajog.2012.12.023. 
  7. Dagens Medisin. Revurderer erytromycin ved graviditet http://www.dagensmedisin.no/nyheter/revurderer-erytromycin-ved-graviditet/. Oppdatert 19.04.12