Helsedirektoratet publiserte like før jul en oppdatert versjon av informasjonsskrivet om warfarin og de nye perorale antikoagulasjonsmidlene rivaroksaban, dabigatran og apiksaban. Dokumentet er utarbeidet av en nasjonal rådgivende spesialistgruppe innen antikoagulasjon, og det er også innhentet kommentarer fra relevante fagmiljø. Informasjonsskrivet foreligger i en kortversjon og en mer omfattende versjon, og inneholder råd til helsepersonell om praktisk håndtering av gitte kliniske situasjoner som kan oppstå hos pasienter som bruker disse legemidlene.
Du finner både kort- og fulltekstversjonen her.

De nye antikoagulasjonsmidlene har også vært tema i en rekke henvendelser til RELIS, og i 2013 mottok vi i underkant av hundre spørsmål knyttet til bruk av rivaroksaban, dabigatran eller apiksaban. Problemstillingene har vært mange, deriblant interaksjoner med andre blodfortynnende legemidler eller øvrige legemidler/naturmidler, praktiske problemstillinger i forbindelse med bytte av blodfortynnende behandling og i forbindelse med små eller større kirurgiske inngrep. De fleste utredningene kan søkes opp i vår gratis spørsmål og svar-database . Ansatte ved RELIS har også medvirket til en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening, Nye antikoagulantia – bør vi ha litt kaldt vann i blodet?, samt bidratt med forelesninger om antikoagulasjon i serien med digitale seminarer fra Norsk helseinformatikk.

Husk å melde bivirkninger!
For å øke kunnskapen om sikkerhet ved bruk av de nye antikoagulasjonsmidlene er det viktig at leger melder fra om bivirkninger som oppstår ved bruk av legemidlene i vanlig klinisk praksis. Leger bør derfor:

  • melde fra om både blødninger og terapisvikt (tromboemboliske hendelser)
  • melde alle andre mistenkte alvorlige eller uventede bivirkninger
  • beskrive nøye den kliniske situasjonen omkring bivirkningen
  • angi resultat av eventuelle laboratorieprøver (APTT, INR, hemoglobin, trombocytter, kreatinin/eGFR, ALAT og gamma-GT).
Meld heller en gang for mye enn en gang for lite!

Meldinger sendes til RELIS i din helseregion, og du finner meldeskjema her.

RELIS/Legemiddelverket mottok i 2013 mellom 150-200 meldinger om mistenkte bivirkninger av de nye antikoagulasjonsmidlene. Disse meldingene vil bli nærmere beskrevet i Legemiddelverkets bivirkningsrapport for 2013.