Forlenget p-pillesyklus har vært benyttet ved ulike medisinske tilstander som blant annet dysmenoré, endometriose, menstruasjonsrelatert hodepine, migrene og epilepsi (1,2). I de siste årene har det vært mer fokus på langvarig kontinuerlig bruk av p-piller basert på ønsket livsstil, uten at det har vært medisinske grunner til færre menstruasjonsblødninger. Kliniske studier har vist at forlenget p-pillesyklus tolereres godt, og det er ikke sett økt risiko for tromboemboliske komplikasjoner eller andre alvorlige bivirkninger, sammenlignet med tradisjonell bruk av p-piller. Dataene tyder heller ikke på endret effekt på fertilitet ved seponering etter flere sammenhengende uteblitte menstruasjoner, sammenlignet med tradisjonell p-pillebruk. Flere studier er likevel nødvendig for å kunne fastslå at risiko for kreft, kardiovaskulære sykdommer eller fertilitet etter seponering ikke påvirkes av forlenget p-pillesyklus (1).

I litteraturen skilles det mellom forlenget syklus (mer enn 28 dager sammenhengende etterfulgt av en spesifisert hormonfri periode) og langvarig kontinuerlig bruk (uten hormonfri periode). Sammenhengende bruk i 84 dager etterfulgt av 7 dager med placebo er et hyppig brukt regime (2). En Cochrane review fra 2014 gjennomgikk 16 randomiserte studier. Denne konkluderte med at tradisjonelt regime sammenlignet med forlenget syklus/kontinuerlig bruk ga tilnærmet like resultater med hensyn til blødningsmønster, etterlevelse og pasienttilfredshet. Forfatterne anga imidlertid at studiene var for små til å kunne sammenligne effekt og sikkerhet av p-piller ved forlenget syklus/ kontinuerlig bruk med tradisjonell bruk (21+7 eller 24+4) (2).

I en naturlig menstruasjonssyklus bygges endometriet opp i løpet av en syklus og avstøtes dersom kvinnen ikke er gravid. Ved tradisjonell p-pillebruk forblir endometriet tynt og atrofisk. Månedlig blødning er av medisinske grunner ikke nødvendig (1). Så lenge kvinnen bruker p-piller er det derfor ingen fysiologisk årsak til menstruasjonsblødninger. Kontinuerlig bruk av p-piller fører til et tynt endometrium som skyldes vedvarende effekt av progestin. Utover dette har det vært sett at man ved kontinuerlig bruk av p-piller har en sterkere ovulasjonshemmende effekt enn ved tradisjonell bruk. Dette kan ha betydning spesielt hos kvinner med dårlig etterlevelse eller som behandles med legemidler som kan ha innvirkning på den antikonsepsjonelle effekten av p-piller (3).

Kvinner som bruker p-piller kontinuerlig vil ha en større risiko for gjennombruddsblødninger enn de som bruker p-piller på tradisjonell måte. Det totale antall dager med blødning er likevel mindre (1). Gjennombruddsblødninger forekommer i større grad i begynnelsen av forlengede p-pillesykluser, men avtar stort sett over tid (4).

Flere kombinasjonspreparater med 91 dagers syklus og menstruasjon fire ganger i året er for tiden godkjent på det amerikanske markedet, for eksempel Quasense, Seasonale og Seasonique. Quasense og Seasonale inneholder 0,15 mg levonorgestrel og 0,03 mg etinyløstradiol i 84 tabletter, og etterfølges av sju hormonfrie tabletter. Seasonique inneholder 0,01 mg etinyløstradiol i de syv tablettene der de to andre preparatene har helt hormonfrie tabletter (1,4). Videre er ett preparat (Lybrel)  som inneholder 0,09 mg levonorgestrel og 0,02 mg etinyløstradiol godkjent for kontinuerlig bruk (4). Foreløpig finnes ingen p-piller med dette regimet godkjent på markedet i Norge.

KONKLUSJON
Kliniske studier har ikke vist økt forekomst av bivirkninger ved forlenget syklus i forhold til tradisjonell p-pillebruk. Flere kombinasjonspreparater med 91 dagers syklus er per i dag godkjent på det amerikanske markedet. Mer langvarige sykluser kan være aktuelt for enkelte kvinner.  Svangerskapsforebyggende effekt er minst like god ved kontinuerlig inntak av p-piller som ved tradisjonell bruk som gir blødning hver måned. Langtidseffekter i forhold til risiko for kreft og utvikling av hjerte- og karsykdom etter flere måneders kontinuerlig p-pillebruk av kombinasjonstypen er foreløpig lite dokumentert.

Referanser
  1. Midtdal KF, Spigset O. Kontinuerlig inntak av kombinasjonspiller. Nor Farmaceut Tidsskr 2008; 188(10): 20-1.
  2. Edelman A et al. Continuous or extended cycle vs. cyclic use of combined hormonal contraceptives for contraception (Review) Cochrane Database Syst Rev. 2014; 7: CD004695.
  3. Wiegratz I et al. Extended and continuous use of hormonal contraceptives to reduce menstruation. Women’s health 2006;  2(5): 705-16.
  4. Martin K. Overview of the use of estrogen-progestin contraceptives. In UpToDate (Sist oppdatert: 29. juni 2015).