Det ble i 2006 rapportert ett tilfelle av Miller Fisher syndrom hos en pasient med psoriasis som brukte efalizumab (Raptiva). Pasienten hadde brukt legemidlet i omtrent to måneder med god effekt på grunnsykdommen da han fikk svimmelhet, diplopi og etter hvert problemer med å gå. Han ble innlagt på sykehus hvor man stilte diagnosen Miller Fisher syndrom. Plagene er gradvis blitt mindre i løpet av månedene etter seponering. Noen uker før bivirkningssymptomene debuterte var behandlingen blitt stanset fordi pasienten var forkjølet.

Miller-Fisher syndrom er en subtype av Guillain-Barré syndrom. Lite er beskrevet i litteraturen om noen av disse som bivirkning av efalizumab eller andre TNF-alfa-hemmere med liknende effekt.
I en artikkel beskrives én pasient med Miller Fisher syndrom og 15 pasienter med Guillain Barré syndrom som hadde fått behandling med infliksimab, etanercept eller adalimumab. Seks av disse pasientene hadde i forkant av at syndromdiagnosene ble stilt hatt øvre luftveisinfeksjoner eller influensaliknende sykdom. Det er kjent at Guillain Barré syndrom kan oppstå på grunn av immunresponser trigget av infeksjoner (1).

Seks (muligens syv) tilfeller av akutt inflammatorisk polyradikulonevropati hos pasienter som ble behandlet med efalizumab var inntil januar 2007 rapportert på verdensbasis. Relatert til antall behandlede pasienter synes det som disse symptomene er hyppigere under behandling med efalizumab enn i normalbefolkningen (2).

På bakgrunn av den norske rapporten og andre spontanrapporter er det gjort tiltak i EU for å få informasjon om akutte inflammatoriske polyradikulonevropatier, som Miller Fisher syndrom og Guillain Barré syndrom, med i den godkjente preparatomtalen (SPC) for Raptiva.