En 90 år gammel kvinne ble sykehusinnlagt pga. bevisstløshet med glasgow coma scale 6/15. Apoplexia cerebri ble avkreftet. Hun hadde også forhøyede lever- og galleprøver. Bruk av oksykodonpreparater ble av behandlende lege mistenkt som mulig årsak til hendelsen. I forbindelse med innsetting av hofteprotese etter et fall, ble hun satt på oksykodon i form av Oxycontin 10 mg x 2 daglig og Oxynorm 5 mg ved behov. Da det aktuelle inntraff hadde pasienten brukt legemidlene i 2 uker. Fire dager forut for sykehusinnleggelsen ble hun diagnostisert med pneumoni. Øvrig medikasjon var paracetamol (Paracet), mirtazapin (Remeron), donepezil (Aricept) og doksycyklin (Doxylin).

Oksykodon kan føre til sedasjon, respirasjonsdepresjon og endringer i leverfunksjonsprøver i følge preparatomtalen. Legemidlet skal brukes med forsiktighet hos eldre på grunn av endrede farmakokinetiske forhold og økt sensitivitet for opioid-effekter. Hos pasienter med nedsatt lever- og/eller nyrefunksjon er det fare for økt serumkonsentrasjon av oksykodon (1-3).

Pasienten brukte relativt lave oksykodondoser, men høy alder og samtidig nedsatt leverfunksjon kan ha bidratt til redusert nedbrytning av medikamentet og økt serumkonsentrasjon, og dermed økt risiko for bivirkninger. Hun skal ha pådratt seg en pneumoni, selv om klare infeksjonstegn syntes fraværende innleggelsesdagen, noe som ikke er uvanlig ved infeksjon hos eldre. Det kunne tenkes at lungebetennelsen medførte nedsatt respirasjonsevne, slik at synergisme med oksykodons respirasjonsdepressive effekt oppstod (1), med hypoksi og tap av bevissthet som følge.

Samtidig bruk av flere legemidler som hemmer sentralnervesystemet kan ved additiv effekt gi økt risiko for sedasjon og nedsatt årvåkenhet (4). Mirtazapin, som har en sedativ profil (5), inngikk i pasientens faste medikamenter og ble derfor administrert samtidig med oksykodon. Teoretisk sett kunne mirtazapin i kombinasjon med oksykodon ha bidratt til bevissthetstapet hos den aktuelle pasienten på grunn av økt sedasjon.

Tilbakegang av pasientens lever- og galleprøver ble observert etter seponering av Oxycontin, samtidig som paracetamol ble kontinuert. Dette gir holdepunkter for at oksykodon kan ha vært årsak til de forhøyede verdiene. Det understrekes at det ikke eksisterer noen biokjemiske tester som på en god måte kan kvantifisere graden av nedsatt legemiddelmetabolisme ved leverskade. Målinger av serumkonsentrasjonen av vanlige leverenzymer som alaninaminotransferase (ALAT), aspartataminotransferase (ASAT) og gammaglutamyltransferase (gGT) gir ingen god veiledning. Leveren har en betydelig reservekapasitet når det gjelder legemiddelmetabolsk funksjon (6).

Det er en tidsmessig relasjon mellom bruk av opioidanalgetika og pasientens reaksjoner, og RELIS vurderer årsakssammenhengen som mulig i dette tilfellet. Man kan ikke se bort fra at et samspill mellom oksykodonbruk og andre faktorer kan ha vært utslagsgivende for symptombildet. Reaksjonen ansees som alvorlig ettersom den medførte sykehusinnleggelse. Vi oppfordrer til å melde alvorlige bivirkninger til RELIS, også i tilfeller der en mistenkt legemiddelreaksjon allerede er kjent eller dokumentert i litteraturen.