Hvordan bytte fra digitoksin til digoksin?

I retningslinjene fra Statens legemiddelverk er det foreslått 1 ukes opphold i behandlingen med digitoksin før man starter opp med digoksin. Digitoksin har imidlertid lang halveringstid; hos enkelte eldre pasienter flere uker, og hos disse kan det være for tidlig å starte med digoksin allerede 1 uke etter seponering av digitoksin. Måling av serumkonsentrasjonen av digitoksin på seponeringstidspunktet og etter 1 ukes opphold gir grunnlag for å beregne riktig tidspunkt for oppstart med digoksin. I tillegg er det viktig at dosen av digoksin justeres i henhold til pasientens nyrefunksjon; det er altså ikke tilstrekkelig å kun forholde seg til tabellen for ekvipotente doser av digoksin og digitoksin gitt i Legemiddelverkets retningslinje. Flere av de rapporterte forgiftningstilfellene skyldes for høye doser digoksin. Digitalisering eller loading-doser er  ikke nødvendig ved oppstart av digoksin hos pasienter som allerede bruker digitoksin. Vær også ekstra nøye med å kontrollere at det angis riktig legemiddelnavn når det rekvireres serumkonsentrasjonsmålinger. Vi har grunn til å tro at det har skjedd forvekslinger her, og dette kan føre til at doser justeres på feil grunnlag. Leger i Helseregion Nord som ønsker å delta i tidligere annonsert kvalitetssikringsprosjekt om dette er fortsatt velkomne til å ta kontakt med RELIS Nord-Norge.

Vi minner også om legers meldeplikt når det gjelder mistanke om alvorlige legemiddelbivirkninger, inkludert bivirkninger som følge av feildosering/overdosering. Meldeplikten gjelder også for kjente bivirkninger, og mistanke er nok til å melde. Meldeskjema finnes her: www.relis.no, www.legemiddelverket.no. Det er også mulig å melde uten bruk av meldeskjema ved å sende kopi av epikrise til RELIS i din helseregion.