Problemer med misbruk, avhengighet og seponeringsreaksjoner er viktig informasjon som legemiddelmyndighetene ønsker tilbakemeldinger om fra helsepersonell. Helsepersonell som observerer slike problemer med legemidler i sin praksis oppfordres til å melde dette som bivirkninger til RELIS.

I forbindelse med innføring av ny EU-lovgivning for legemiddelovervåkning er definisjonen for bivirkninger utvidet til også å omfatte medisineringsfeil, misbruk, avhengighet, feilbruk og off-label bruk. Under kan du lese noen eksempler på bivirkningsmeldinger RELIS har mottatt som beskriver misbruk av legemidler. I mange av tilfellene er legemidlet kjøpt illegalt, enten på internett eller på gaten.

Misbruk av buprenorfin (Subutex)
Det er et kjent problem at Subutex misbrukes (1), og i januar 2013 ble Subutex avregistrert i Sverige etter en rekke bivirkningsmeldinger om unge mennesker som misbrukte legemidlet (2-3). I Norge har RELIS mottatt et 20-talls meldinger om misbruk av buprenorfin enten ved injisering eller sniffing. Meldingene beskriver både videresalg av egne doser og illegalt kjøp av buprenorfin. Det er også meldinger om pasienter som lurer unna egen dose for senere å injisere legemidlet. Pasientene som beskrives er både i ordningen for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og unge mennesker som har startet sitt opioidmisbruk med Subutex. Det er også meldinger om injisering av Suboxone (buprenorfin/nalokson).

Misbruk av buprenorfin og behov for å vurdere regulatoriske tiltak ble på bakgrunn av dette diskutert på to møter i bivirkningsnemnda, og nemnda anbefaler sterk at Legemiddelverket går inn for å avregistrere buprenorfin monopreparater til bruk i LAR. Hele diskusjonen kan leses i møtereferatene til nemnda (4-5).

Legemidler som overvåkes spesielt med hensyn på misbruk, avhengighet eller seponeringsvansker
Fampridin (Fampyra), pregabalin (Lyrica) og alprazolam (Xanor) har vært på listen over legemidler under særlig overvåking. Tre meldinger fra 2012 beskriver misbruk, avhengighet, eufori og/eller reaksjoner ved avslutning av behandling knyttet til bruk av pregabalin, mens to meldinger beskriver avhengighet av alprazolam. Det ble i 2012 ikke mottatt meldinger om misbruk av fampridin. RELIS har tidligere skrevet om misbruk og seponeringsvansker ved bruk av pregabalin (6).

Misbruk av metylfenidat (Concerta, Ritalin)
Det er også meldt om misbruk av metylfenidat. I Europa øker bruken av metylfenidat, og rapporter om misbruk og avhengighet synes å øke proporsjonalt (7). Dette bekrefter tidligere observasjoner i Frankrike (8-9). I preparatomtalene til metylfenidatpreparatene anbefales det at pasientene følges nøye opp med hensyn på risiko for bruk til forlystelse, feilbruk og misbruk av metylfenidat.

Kvetiapin (Quetiapin, Seroquel)
Kvetiapin er et atypisk antipsykotikum godkjent for behandling av schizofreni, bipolar lidelse og som tilleggsbehandling hos pasienter med unipolar depresjon. Det er rapportert både intranasal og intravenøs bruk av knuste tabletter for å oppnå rus. Det foreligger ingen god forklaring på hva som skiller kvetiapin fra andre antipsykotika og som gjør midlet så populært at pasientene noen ganger simulerer eller overdriver symptomer for å få forskrevet legemidlet. Utsagn fra misbrukerne kan tyde på at kvetiapin i første rekke brukes som søvn- og angstbehandling samt for å dempe abstinenssymptomer i forbindelse med avrusing eller manglende tilgang på andre misbruksstoffer. Risikoen for misbruk av kvetiapin bør tas med i betraktningen ved valg av antipsykotisk legemiddel til rusmisbrukere. Ønsker fra pasienten om doseøkning eller ny resept før tiden kan tyde på misbruk (10).

Mirtazapin (Remeron)
Mirtazapin er et antidepressivum som påvirker en rekke reseptorer i sentralnervesystemet (CNS), deriblant har legemidlet histamin H1-antagonistisk effekt og har derfor sederende egenskaper. RELIS har mottatt en bivirkningsmelding som beskriver illegalt anskaffet mirtazapin som ble tatt i kombinasjon med alkohol, i den hensikt å oppnå sedasjon og forlenget søvn. Mirtazapin kan øke alkoholens dempende effekter på CNS (11).

Meld bivirkning!
Har du observert problemer med misbruk eller seponeringsvansker knyttet til legemidler? Da oppfordrer vi deg til å melde det som bivirkning til RELIS. Meldeskjema finner du her.