RELIS har hittil i år mottatt tre rapporter der Chili Burn har vært mistenkt årsak til alvorlige leverreaksjoner; i to av disse er årsakssammenheng vurdert som sannsynlig, i én som mulig. Vi har også én rapport fra 2009 og én fra 2013, i begge er sammenhengen vurdert å være sannsynlig.

Chili Burn er et plantebasert produkt som av produsenten kalles en ”fettbrenner” og markedsføres som et slankeprodukt. Ifølge produsenten inneholder det capsaicin (chilipepper), Camellia sinensis (grønn te), diverse B-vitaminer, magnesium 100 mg og krom 40 mcg.

Hvilken komponent som eventuelt er årsak til økning i leverenzymer, hepatitt og annen levertoksisitet, er ikke endelig avklart. RELIS har imidlertid også tidligere advart mot produkter som inneholder ekstrakt av grønn te, og det er beskrevet flere alvorlige tilfeller av leverbivirkninger etter bruk av slike preparater (2-6). Innhold av katekiner oppgis som en mulig årsak (7). Normalisering av leververdier har, i de publiserte kasuistikkene, funnet sted fra to uker til fire måneder etter seponering. En av pasientene gjenopptok bruken av grønn te-produktet ett år etter normalisering av leververdiene og utviklet på nytt samme symptombilde.

Det er generelt begrenset dokumentasjon på effekt, bivirkningsprofil og interaksjonspotensial av plantebaserte produkter. Det er derfor grunn til å være forsiktig. Den dokumentasjonen som eventuelt foreligger, er gjerne basert på studier av enkeltdroger eller enkeltbestanddeler av en droge. Virkningen av det sammensatte produktet er dermed ofte uforutsigbar. Det finnes også eksempler på at plantebaserte produkter kan inneholde andre stoffer, legemidler eller forurensninger utover det som er deklarert, da produktene ikke er underlagt samme krav til sikkerhet og dokumentasjon som legemidler (8,9). Vi antar videre at det er stor grad av underrapportering – slik det også er for legemidler.

Plantebaserte produkter er ikke registrerte legemidler, men vi oppfordrer likevel til å sende meldinger om bivirkninger på disse til RELIS. Etter evaluering oversender Legemiddelverket meldingen til Mattilsynet. Den blir dermed også registrert i legemiddeldatabasen (9).