Det har i løpet av de siste par årene vært en terapiendring for digitalisbehandling i Norge fordi digitoksin ikke lenger finnes tilgjengelig. Pasienter som trenger slik behandling nå må behandles med digoksin. Denne endringen gjenspeiles også i bivirkningsmeldingene. Tradisjonelt har det vært meldt svært få bivirkninger av digitalispreparater, men i 2012 så man en kraftig økning i antall meldinger for både digitoksin og digoksin. Bivirkningene oppsto gjerne i tidsmessig relasjon til bytte fra digitoksin til digoksin, og det var særlig mange forgiftninger eller overdoseringer.

Også i 2013 er det et høyere antall meldinger enn årene frem til 2012, men sammensetningen av meldingene er noe endret i forhold til året før. Det mottas stadig noen få meldinger vedrørende digitoksin. Det ble mottatt én dødelig melding for digitoksin og én dødelig hendelse der det ble målt forhøyet serumkonsentrasjon av både digitoksin og digoksin. For digoksin var det nesten like mange meldinger som året før: 14 (hvorav tre dødelige) i 2013 mot 17 (hvorav to dødelige) i 2012. I mange av disse hendelsene har pasientene fått forgiftningssymptomer og doseringen var i flere tilfeller høyere enn anbefalt.

I tillegg har det vært flere tilfeller av ulike former for feilmedisinering. Det er både meldt om regnefeil med hensyn til dose og antall tabletter (styrkeangivelse) og forvekslinger på grunn av navnelikhet. Digitoksin er forvekslet med digoksin, og Lanoxin (digoksin) er forvekslet med Levaxin (levotyroksin). Det er grunn til å tro at flere slike hendelser kan være meldt til Kunnskapssenterets meldeordning for uønskede pasienthendelser i spesialisthelsetjenesten (www.melde.no ) uten at disse også er meldt inn som mistenkte legemiddelbivirkninger.

Meldingene kan tyde på at det fremdeles mangler kunnskap i det norske helsevesenet om riktig bruk av digoksin, både med hensyn til dosering ved oppstart, behov for å monitorere behandlingen og eventuelt senere justering av dosen i forhold til pasientens nyrefunksjon.

Det pågår et samarbeidsprosjekt mellom Giftinformasjonen, RELIS Sør-Øst, Avdeling for farmakologi ved Oslo universitetssykehus og Legemiddelverket der man skal se nærmere på alle innrapporterte hendelser og tilgjengelige laboratorieanalyser av digitalispreparater i forbindelse med terapiendringen. Hensikten med prosjektet er å beskrive trender i forgiftninger og overdoseringer samt andre bivirkninger for å trekke lærdom og bedre kunne gjennomføre liknende terapiendringer i fremtiden.

Legemiddelverket publiserte i februar i år en påminnelse om å være nøye med doseringen av digoksin. Flere tilfeller av feildosering har oppstått fordi de forskjellige preparatene har ulik styrkeangivelse (milligram og mikrogram) og helsepersonell har forvekslet dette ved beregning av dose. Les mer om dette her

Her kan du lese mer om hva som ble rapportert av bivirkninger i 2013: 

Lurer du på hva som skal meldes? Les mer og finn meldeskjema her: http://www.relis.no/Bivirkninger