Det er kjent at det i rusmisbrukermiljøer injiseres legemidler beregnet på inntak gjennom munnen. Kjente risikoer med dette er infeksjoner og lokale reaksjoner ved injeksjonsstedet. Nå advares det også mot en ny risiko som gjelder opphopning av hjelpestoffet povidon i kroppen ved injisering av povidonholdige legemidler. Følgene kan være alvorlig sykdom og død.

RELIS har mottatt bivirkningsmeldingene der injisering av hjelpestoffet povidon er mistenkt for å gi organskader som følge av opphopning i kroppen. Organ som tarm, nyrer og benmarg var påvirket og assosiert med magesmerter, vektnedgang, anemi, redusert nyrefunksjon og organsvikt/død i de aktuelle meldingene. Hvilke legemidler som var blitt misbrukt er ikke kjent, men alle pasientene hadde et kjent tidligere eller pågående rusmisbruk.  Oppfølging har vist at et av metadonproduktene i Norge inneholder relativt store mengder povidon. For å begrense risikoen for skader av povidon hos misbrukere som injisere metadon mikstur har Statens Legemiddelverk besluttet å stanse salget av dette produktet. Mer informasjon om hvordan brukere og helsepersonell skal forholde seg til dette er gitt av Legemiddelverket.

Povidon er hjelpestoff som brukes i mange legemidler i tabletter og miksturer. Povidon er store molekyler som ikke tas opp i kroppen fra mage eller tarm ved vanlig bruk av tabletter og miksturer, og povidon er altså ufarlig ved riktig inntak av legemidlene. Ved injisering vil imidlertid disse store molekylene kunne hope seg opp i kroppen. Ved opphopning av povidon fortrenges vanlig funksjon til organer som tarm, benmarg, nyrer og skjelett mv. med organsvikt som følge.

Meld mistenkte bivirkninger som følge av misbruk eller feilbruk til RELIS, og mistenkes hjelpestoffer angis dette i meldingen.