RELIS har mottatt en henvendelse med spørsmål om pivmecillinam (Selexid) brukt mot UVI kan gi øsofagitt som bivirkning. En pasient fikk kvalme, oppkast og sviende følelse i spiserøret etter noen dagers behandling med pivmecillinam. Pivmecillinam ble autoseponert og dagen etter følte pasienten seg bedre (ingen kvalme, oppkast, fortsatt sårhet i halsen). Lege har henvendt seg til RELIS med spørsmål om reaksjonen kan være en bivirkning av pivmecillinam (spesielt øsofagitt) og hva som er mekanismen bak denne reaksjonen.

Kvalme, oppkast og diaré kan være forårsaket av oral pivmecillinamterapi (1). I en rapport ble 31 tilfeller av pivmecillinamindusert øsofagitt beskrevet hos pasienter som ble behandlet for ukomplisert UVI. De hyppigste symptomene var dysfagi og retrosternale smerter. Minst en tredjedel av pasientene hadde inntatt tablettene uten/med for lite væske og/eller rett før legging. Det ble anslått at øsofagitt opptrer i 28 tilfeller av 1 million behandlinger (1,2). En av hovedgrunnene til dysfagi og dyspepsi antas å være at pivmecillinamtablettene kleber seg fast og desintegrerer sakte, noe som fører til at innholdet frigjøres på et lite område på slimhinnen i øsofagus eller magen (3). Jaspersen skriver i en oversiktsartikkel om medikamentindusert øsofagitt at hovedgrunnen til denne typen skade ligger i type formulering, hjelpestoffene, størrelsen og pH av virkestoffet. Videre har det betydning hvordan pasienten inntar medikamentet og hvor lenge medikamentet er i kontakt med slimhinner (4). De fleste ukompliserte tilfellene av medikamentindusert øsofagitt går over uten behandling i løpet av noen dager eller uker. Den beste behandlingen er å seponere det utløsende medikamentet. Ved akutte erosive skader kan det være nødvendig å gi analgetika parenteralt eller som mikstur (5).

I bivirkningsdatabasen til Verdens helseorganisasjon er det meldt inn 32 tilfeller av øsofagitt assosiert med inntak av pivmecillinam. De aller fleste rapporter er årsaksvurdert som enten mulig eller sannsynlig (6). WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at data ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet. Opplysningene kan ikke brukes for å dokumentere sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen eller til å vurdere frekvens av bivirkningen.

Konklusjon
Øsofagitt er en sjelden bivirkning av pivmecillinam. Etter seponering går de fleste tilfeller over ubehandlet etter noen dager/uker. Utløsende faktor kan være medikamentets biokjemiske og fysiske egenskaper og hvordan og når pasienter inntar medikasjonen.