Budskap
  • Uventede reaksjoner kan skyldes interaksjoner
  • Oppgi samtidig legemiddelbruk i bivirkningsmeldinger
  • RELIS gir deg tilbakemelding på din bivirkningsmelding

Bivirkninger oppstår oftest ved oppstart eller tillegg av et nytt legemiddel.  Det er gjerne nærliggende å mistenke det nye legemidlet som utløsende årsak. Husk imidlertid at bivirkningen også kan skyldes interaksjoner med andre legemidler, naturmidler eller kosttilskudd. I bivirkningsmeldinger som RELIS mottar mangler det dessverre ofte informasjon om samtidig legemiddelbruk. Da har vi ikke mulighet for å vurdere om en interaksjon kan ha utløst eller bidratt til aktuelle bivirkning. For å bedre illustrere dette viser vi til to eksempler:

Interaksjon mellom verapamil og dabigatran
Dabigatran var mistenkt assosiert med en cerebral blødning hos en pasient. Det var ingen mistanke om at andre legemidler hadde bidratt til hendelsen. I vedlagt tilleggsinformasjon fremgikk det imidlertid at pasienten brukte verapamil (Isoptin) samtidig med dabigatran. Det er kjent at verapamil kan øke plasmakonsentrasjonen av dabigatran (Pradaxa) gjennom hemming av transportproteinet P-glykoprotein. Interaksjonen mellom dabigatran og verapamil kan dermed ha bidratt til pasientens blødning og dette ble beskrevet i tilbakemeldingen til melder.

Interaksjon mellom bupropion og escitalopram
Et annet eksempel er bupropion (Wellbutrin) som kan øke serumkonsentrasjonen av escitalopram (Cipralex) via CYP-interaksjoner. Aktuelle bivirkning oppstod i god tidsmessig relasjon til oppstart av bupropion. Bivirkningen er imidlertid også kjent for escitalopram som pasienten hadde brukt i lengre tid før bupropion ble startet opp. Tidsmessig var det naturlig å mistenke bupropion ettersom bivirkningen var sammenfallende med oppstart av bupropion. Det kunne imidlertid ikke utelukkes at bivirkningen skyldes økt eksponering for escitalopram og at interaksjonen medvirket til hendelsen.

Meldeskjema