De siste årene har det vært mye fokus på bivirkninger av blodfortynnende midler (antikoagulantia) etter at nye midler (dabigatran, rivaroksaban og apiksaban) er kommet på markedet. Bruken av disse er økende mens bruken av warfarin er redusert. Det var litt flere meldinger for gruppen samlet i 2014 i forhold til 2013; henholdsvis 237 og 221 meldinger, og denne legemiddelgruppen sto for over halvparten av de meldte dødsfallene i fjor.

I arbeidet med vurdering av meldingene ser vi flere fellestrekk. Pasientene som behandles med antikoagulantia er ofte gamle og har flere andre sykdommer, inklusive kognitiv svikt, falltendens, redusert nyrefunksjon, hypertensjon og magesår. Mange av dem bruker også andre legemidler som kan gi blødningsrisiko. Under slike forhold er antikoagulasjonsbehandling utfordrende og nøye vurdering av pasienten før beslutning om behandling og eventuelt valg av preparat er viktig. Pasientene må også følges jevnlig under behandlingen med hensyn til etterlevelse, effekt og bivirkninger, mulige interaksjoner eller andre forhold som kan kreve doseendring.

I bivirkningsrapporten kan du også lese om blant annet bivirkninger hos barn og rapporterte bivirkninger av legemidler mot multippel sklerose, vaksiner og biologiske legemidler samt bivirkninger relatert til medisineringsfeil.

Legemiddelverkets omtale av rapporten kan du lese her:

Hele rapporten kan lastes ned her:

Meldinger fra helsepersonell er viktig
RELIS vil understreke at det er viktig at særlig leger melder bivirkninger da disse rapportene ofte inneholder informasjon av god kvalitet om pasient og hendelsesforløp. RELIS oppfordrer til økt rapportering og kvalitet i meldingene fra helsepersonell. Dette vil gi oss bedre grunnlag for å lære av bivirkningsrapportene.

Meldeskjema og mer informasjon om rapportering finner du her: http://www.relis.no/Bivirkninger