De siste ti årene er det meldt 20 mistenkte bivirkninger med dødelig utgang av metotreksattabletter i Norge (1). I 2013 mottok RELIS to meldinger om dødsfall der pasientene feilaktig hadde tatt tablettene hver dag i stedet for en dag i uken (2). Både RELIS (3) og Statens Legemiddelverk (4) har gjentatte ganger informert om å passe på doseringen av metotreksattabletter.

Statens Legemiddelverk har derfor nylig fått lagt til en ekstra tekst i rødt på metotreksatpakningene som selges i Norge: ”Advarsel: Doseres 1 gang i uken. Daglig bruk kan gi alvorlig forgiftning” (1). Vi håper dette nye tiltaket vil redusere alvorlige bivirkninger knyttet til metotreksat.

Bakgrunnsinformasjon:
Metotreksat tabletter gis oftest som én dose i uken. Både i Norge og andre land er det meldt om en rekke tilfeller der pasienten ved en feil har fått metotreksat hver dag i stedet for en gang i uken. Lavdosebehandling med metotreksat skiller seg fra behandling med de fleste andre legemidler ved at dosen for hele uken (gjerne 3-8 tabletter som tilsvarer 7,5-20 mg) tas på én fast ukedag. Den farligste feilen er at ukedosen ved en feil blir tatt daglig og ikke bare én gang i uken (4).

Det er viktig at både helsepersonell og pasienter følger grundig med på doseringen av metotreksattabletter.