Mange legemidler kan brukes av ammende, fordi mengden medisin som diebarnet får i seg er minimal. Det kan enten skyldes begrenset systemisk opptak hos mor ved lokalbehandling med for eksempel inhalasjonsmedisin, nesespray eller salver, at legemidlet har begrenset overgang til morsmelk, og/eller at legemidlet har dårlig peroral biotilgjengelighet og dermed ikke absorberes fra barnets mage-/tarmkanal. Ved bruk av enkelte legemidler kan imidlertid diebarnet få bivirkninger, enten på grunn av stor overgang til morsmelk, svært potent virkestoff og/eller akkumulering av virkestoff ved langvarig bruk (1). I tillegg kan hypersensitivitetsreaksjoner potensielt oppstå selv når kun små mengder legemiddel inntas via morsmelken (2).

Vær obs de første levemånedene og ved bruk av CNS-aktive legemidler
En nylig publisert oversiktsartikkel oppsummerer publiserte rapporter om mistenkte bivirkninger hos diebarn som følge av mors legemiddelbruk (3). Sammen med data fra en tidligere artikkel fra de samme forfatterne presenteres totalt 153 kasuistikker, samt et fåtall studier. Bare tilfeller på terapeutisk bruk av legemidler var inkludert. Over halvparten av rapportene (58 %) involverte CNS-aktive legemidler, inkludert opioider, sedativer, antiepileptika og antidepressiva. Samtidig bruk av flere CNS-depressiva ser ut til å øke risikoen for bivirkninger hos diebarnet. Majoriteten av reaksjonene (80 %) har oppstått i de to første levemånedene, og flest (63 %) i første levemåned. Dette kan til dels ha sammenheng med at dette er den perioden med størst sannsynlighet for at barnet er fullammet. En annen viktig årsak er at nyfødte og spedbarn, på grunn av umoden lever- og nyrefunksjon samt umoden blod-/hjernebarriere, er ekstra følsomme for legemiddelpåvirkning (2,3).

Hvor vanlig er bivirkninger hos diebarn?
Med tanke på hvor ofte legemidler benyttes under amming er det betryggede med såpass få rapporter om bivirkninger hos diebarn. I flere av tifellene er det også usikkert om reaksjonen faktisk skyldtes mors legemiddelbruk, og i noen tilfeller har det vært vanskelig å skille eventuell påvirkning fra legemidlet i svangerskapet fra påvirkning gjennom morsmelken. I om lag halvparten av de publiserte kasuistikkene har imidlertid forfatterne vurdert at det er sannsynlig at reaksjonen hos diebarnet var forårsaket av legemiddeleksponering via morsmelken (2, 3). Den reelle bivirkningsforekomsten hos diebarn er for øvrig ukjent. Det foreligger generelt få studier på forekomst av bivirkninger hos diebarn ved bruk av legemidler hos mor. I tillegg er det i likhet med andre pasientgrupper grunn til å mistenke forholdsvis stor grad av underrapportering av bivirkninger hos diebarn.

Vær oppmerksom – kan symptomet være en bivirkning?
Helsepersonell bør være oppmerksomme på mulighet for bivirkninger hos diebarn når mor bruker medisiner, og legemiddelbivirkning bør være blant differensialdiagnosene ved sykdom/symptomer hos diebarn. For flere legemidler er dokumentasjon for bruk under amming begrenset, og individuelle forhold som mors dose, diebarnets alder og genetiske forhold hos mor og barn kan tilsi at det kan oppstå bivirkninger i enkelttilfeller selv om det kanskje ikke tidligere er rapportert for aktuelt legemiddel. RELIS og medarbeidere har ved to anledninger publisert kasuistikker på mistenkte legemiddelbivirkninger hos diebarn; henholdsvis et tilfelle med alvorlig apné ved bruk av høy dose lamotrigin, og et tilfelle med langvarig og uttalt diaré ved bruk av topiramat. Dette var de første publiserte kasuistikkene på bivirkninger hos diebarn ved bruk av disse legemidlene under amming (4, 5).

Meld fra om mistenkte bivirkning hos diebarn!
Det er viktig at helsepersonell melder fra til RELIS ved mistanke om bivirkninger hos diebarn. Mistanke om at en reaksjon hos et diebarn kan skyldes mors legemiddelbruk er tilstrekkelig til å melde. Meldingen sendes inn på samme måte som andre legemiddelbivirkninger, og du finner meldeskjema her.

Spør RELIS om legemiddelbruk under amming
Mens mange kvinner kan amme som vanlig også under bruk av legemidler, er det viktig å være oppmerksom på at bruk av enkelte legemidler eller spesielle forhold kan medføre risiko for bivirkninger hos diebarnet. Helsepersonell kan ved behov kontakte RELIS for informasjon og råd om bruk av spesifikke legemidler hos den enkelte pasient. Spør oss gjerne direkte på telefon eller via webskjema. Pasienter kan også selv kontakte oss via vår publikumstjeneste, www.tryggmammamedisin.no.