Effekt
Mange naturmidler markedsføres med påstander som kan gjøre det vanskelig for ikke-helsepersonell å skille dem fra legemidler (1). Produktene omtales gjerne i forbindelse med aktuelle sykdommer og symptomer, og det forklares med forenklede medisinske ord og vendinger hvordan produktene kan være bra for deg. Videre hevdes det ofte at effektene er klinisk dokumentert. Navngitte leger, forskere og privatpersoner med bilde og anbefaling er vanlig. Ved nærmere ettergang av dokumentasjonen ser vi noen fellestrekk:

  • Begrepet ”dokumentert effekt” brukes gjerne om resultater fra dyre- eller in vitro-studier. Bare unntaksvis finnes det kliniske studier som dokumenterer effekten slik det gjøres for legemidler (randomisert og kontrollert, med et tilstrekkelig antall pasienter, lang nok oppfølgingstid osv)
  • Det er sjelden utført studier med det aktuelle produktet; kun med enkelte innholdsstoffer, plantebestanddeler eller lignende
  • Innholdsdeklarasjonen er mangelfull. For eksempel kan ”ekstrakt av (plante)” stå på innholdslisten, men det er ikke angitt hvordan ekstraktet er laget eller i hvilken grad det er oppkonsentrert

Naturmidler er ikke underlagt krav til standardisering. Det vil si at et produkt X kjøpt i dag ikke nødvendigvis er identisk med X kjøpt i fjor. Det er heller ingen formelle krav til dokumentasjon av renhet eller kvalitet for øvrig.

Sikkerhet
Forhandlere av naturmidler omtaler sjelden eventuelle bivirkninger av produktene.  Som bevis for sikkerhet henvises det for eksempel til at planten har vært brukt i folkemedisinen i lang tid, gjerne i fjerne land og kulturer. Det er vanlig å fremheve at produktet er naturlig og ikke inneholder kunstige eller kjemiske stoffer. Naturmidler inneholder ofte oppkonsentrerte planteekstrakter, og uten systematiske studier med konsentratet i bruksferdig form på mennesker er det ikke grunnlag for å si noe sikkert om hvor trygt det er å bruke eller hvilke bivirkninger som kan forekomme. All erfaring fra legemiddelområdet tilsier at dersom noe gir effekt, vil det også kunne gi bivirkninger.

Meldinger om mistenkte alvorlige bivirkninger av naturmidler kommer som regel fra sykehus, og i mange tilfeller dreier det seg om lever- eller nyreskader eller påvirket mental tilstand som for eksempel forvirring. Noen ganger har det tatt tid før man har identifisert naturmidlet som sannsynlig utløsende agens, ofte fordi helsepersonell ikke har vært kjent med bruken. Vi vet at mange bruker naturmidler; unge som gamle, og friske som syke. Det er viktig at leger og annet helsepersonell aktivt spør om bruk av naturmidler når det ikke raskt avdekkes andre, mer sannsynlige forklaringer på pasientens symptomer/sykdom.

Det fins flere eksempler på at naturmidler har inneholdt ulovlig tilsatt legemiddel, noe som i verste fall kan være skadelig for pasienten. Et eksempel er gurkemeieproduktet Fortodol, markedsført som middel mot muskelplager, som viste seg å inneholde nimesulid. Nimesulid er et NSAID som ble fjernet fra markedet i mange land en del år tilbake, da det viste seg å være levertoksisk ved langtidsbruk (2). Mattilsynet har flere ganger analysert såkalte naturlige potensmidler, og påvist sildenafil i mange av disse (3). Erfaring tilsier at det også er grunn til å være skeptisk til slankemidler og kosttilskudd markedsført som oppkvikkende midler (4-6 ).

Interaksjoner
Risikoen for uheldige interaksjoner mellom naturmidler og legemidler er med noen få unntak (for eksempel Johannesurt) i liten grad undersøkt. En gjenganger når det gjelder interaksjonsspørsmål til RELIS er kombinasjon med warfarin. Etter vår vurdering er det grunn til å være ekstra forsiktig med naturmidler hos pasienter som bruker legemidler med smalt terapeutisk vindu. Antiepileptika, litium, digitalis, antiarytmika og CNS-aktive legemidler er eksempler på slike.

OPPSUMMERING
Naturmidler, kosttilskudd og lignende produkter er ofte mangelfullt undersøkt både når det gjelder effekt, bivirkninger og interaksjonspotensial. Uten en godt dokumentert nytteverdi mener vi at man bør ha høy terskel for å si ja til bruk av produkter med uavklart risiko, spesielt til pasienter med alvorlig sykdom eller som bruker viktige legemidler.

Naturmidler og lignende er ikke underlagt de samme strenge kravene til dokumentasjon av effekt, sikkerhet, kvalitet, innhold og standardisering som gjelder for legemidler. Feil eller mangler når det gjelder innholdsdeklarasjon og faktisk innhold avdekkes stadig. Vi får jevnlig meldinger om alvorlige bivirkninger mistenkt forårsaket av naturmidler, men antar at det også her, i likhet med for legemidler, er en betydelig grad av underrapportering.

Helsepersonell oppfordres til å spørre pasienter med nyoppståtte eller uforklarlige symptomer om bruk av naturmidler, kosttilskudd eller lignende, og melde fra ved mistanke om en mulig årsakssammenheng med naturmidler og lignende produkter. Bruk samme skjema som for legemidler. Skjema finnes på www.relis.no, på www.legemiddelverket.no, og i noen journalsystemer. Tilfellet kan også meldes per telefon til RELIS i aktuell helseregion; se kontaktinformasjon på www.relis.no.