Spørsmål
RELIS har fått spørsmål om bruk av lavdose naltrekson (3 mg/døgn) mot en rekke ulike tilstander, blant annet multippel sklerose (MS), inflammatoriske tarmsykdommer og autisme. Er det dokumentasjon for slik bruk av lavdose naltrekson?

Svar
Det er rikelig med anekdoter om pasienter som har hatt nytte av lavdose behandling med naltrekson ved de nevnte sykdommene, men det er så langt ikke publisert data fra metodologisk godt gjennomførte studier (1).

En åpen studie inkluderte 17 pasienter med Mb. Crohn til behandling med naltrekson 4,5 mg/døgn over 12 uker (2). Pasientene fikk ikke bruke infliksimab under studien, men kunne fortsette som vanlig med annen behandling. Forfatterne målte sykdomsaktivitet (Crohn's Disease Activity Index) og livskvalitet (SF-36) med validerte verbalinstrumenter, og fant redusert sykdomsaktivitet hos 89 % av pasientene. Om lag 2/3 av pasientene gikk i remisjon. Fire uker etter avsluttet behandling opplevde om lag 70 % av pasientene fremdeles redusert sykdomsaktivitet. Forfatterne kommenterer selv at dette er en sykdom med svingende forløp, og at disse funnene kan være tilfeldige. I tillegg er observasjonstiden kort, og effekten på sykdomsaktivitet er ikke verifisert med gastroskopi eller histologiske undersøkelser.

Det er nylig startet prospektive, dobbeltblinde og placebokontrollerte studier på bruk av naltrekson mot MS. De første resultatene fra disse studiene er ventet i løpet av 2008 (1).

Problemstillingen har vært diskutert (teoretisk) i medisinsk litteratur (3,4), men det er nødvendig med godt gjennomførte humanstudier før man kan anbefale en slik terapi (5). Eventuell forskrivning av lavdose naltrekson til behandling av MS, inflammatorisk tarmsykdom eller autisme må skje gjennom søknad om godkjenningsfritak, da dette ikke er godkjente indikasjoner. Ved bruk av legemidler utenfor godkjent indikasjon er behandlende lege i stor grad juridisk ansvarlig dersom noe skulle gå galt, mens produsentens ansvar er tilsvarende begrenset (6).

Konklusjon
Effekt av naltrekson mot de nevnte sykdommene er ikke tilfredsstillende undersøkt i humane studier. Det pågår flere studier som undersøker effekt av naltrekson mot MS, og de første resultatene fra disse studiene er ventet i løpet av 2008.