Spørsmål til RELIS
En pasient med hypertensjon behandles med metoprolol (Selo-Zok). Vedkommende har også migrene, og man kan tenke seg å forsøke Anervan (ergotamin). Kan dette medføre spesiell risiko hos pasienter som behandles for høyt blodtrykk? Man tenker blant annet på slag og alvorlig hypertensjon.

Svar
Samtidig bruk av betablokkere, spesielt propranolol, og ergotamin er kommentert i flere kilder.

Farmakologi
Ergotamin har flere effekter på det kardiovaskulære system gjennom både adrenerge og serotonerge reseptorer. En hovedeffekt er karkonstriksjon, blant annet som følge av partiell agonisme ved alfa-adrenerge reseptorer i blodkar1. Den vasokonstriktoriske effekten kan forsterkes av at ergotamin kan hemme reopptak og gi økt effekt av sirkulerende noradrenalin 2,3. Effekten av ergotamin på blodtrykket varierer med konsentrasjonen. Etter intravenøs administrasjon ses rask blodtrykksøkning som går tilbake i løpet av noen timer. Etter rektal administrasjon ses små blodtrykksendringer2. Effekten på blodtrykket ved vanlig migrenebehandling angis å være liten, men uforutsigbar3. Ergotamin er kontraindisert ved alvorlig hypertensjon.

Interaksjoner
Karspasmer kan forekomme under ergotaminbehandling alene, men er sett i økende grad når ergotamin er kombinert med andre legemidler. Dette er særlig et problem i kombinasjon med triptaner som sumatriptan, og regelen er derfor at disse midlene ikke skal kombineres. Samtidig bruk av ergotamin og betablokkere kan også øke risikoen for karspasmer, og det foreligger enkelte kasuistikker. I den svenske felleskatalogen, FASS, angis at ergotalkaloider og betablokkere sannsynligvis har synergistiske negative effekter på perfusjonen i perifert vev4. Samtidig må man anta at kombinasjon av disse midlene er benyttet av flere pasienter ettersom betablokkere brukes som migreneprofylakse. I en utredning fra de svenske legemiddelinformasjonssentrene i 19915 konkluderes med at tilfeller av nedsatt perifer sirkulasjon er sett, og at kombinasjonsbehandlingen vanligvis er meget effektiv og ikke kan anses som kontraindisert om man utelukker perifer karsykdom, overvåker perifer sirkulasjon og ikke overstiger anbefalte doser. Dette er i tråd med anbefalingene i Norsk legemiddelhåndbok, som angir at ergotamin og betablokkere vanligvis kan kombineres6. Oversiktslitteratur om interaksjoner beskriver kombinasjonen som vanligvis sikker og effektiv, og komplikasjonene som sjeldne, men det tilrådes å være oppmerksom på risikoen7,8. Vi er ikke kjent med hva slags pasientmateriale disse erfaringene bygger på, men antar at det er migrenepasienter uten særlig andre sykdommer.

Konklusjon
Vi har ikke funnet spesielle opplysninger om ergotaminbehandling av migrenepasienter som også har hypertensjon. Effekt på blodtrykk kan være variabel og uforutsigbar, men tydelige utslag ses vanligvis ikke ved lave blodkonsentrasjoner. På grunn av muligheten for blodtrykksøkning og individuelle variasjoner bør likevel dette følges opp spesielt. Fordi blodtrykkseffekten er konsentrasjonsavhengig, er det rimelig å anta at påvirkningen på blodtrykket vil avhenge av hyppighet og dosering av Anervan og hvor velkontrollert hypertensjonen er. Nedsatt perifer sirkulasjon er beskrevet hos pasienter som er behandlet med betablokker og ergotamin. Andre pasienter har fått kombinasjonen uten problemer. Interaksjonen ser ikke ut til å forekomme ofte, slik at kombinasjonsbehandling ikke frarådes. Det er viktig at behandler er oppmerksom på muligheten for perfusjonsreduksjon, slik at dette kan oppdages så tidlig som mulig.