I spalten Legemidler i praksis i nr. 13/2001 omtalte jeg bruk av johannesurt ved depresjon (1). Kort tid før bladet gikk i trykken ble en ny undersøkelse om emnet publisert (2). Denne studien, som er støttet av Pfizer, er den største placebokontrollerte studien av johannesurt til nå. Den setter vesentlige spørsmålstegn ved effekten. Forfatterne har i kontakt med mediene ikke lagt skjul på at deres motivasjon var å avkrefte at johannesurt hadde effekt, men dette er helt legitimt. Man brukte en relevant dose av et godt dokumentert johannesurtekstrakt som også er blitt brukt i mange studier som har vist effekt. De inkluderte pasientene hadde en gjennomsnittlig skåre på Hamiltons depresjonsskala på ca. 22. I ulike studier der man har vist effekt, har dette tallet også vært rundt 20. Tiden vil vise om diskrepansen mellom denne og tidligere studier kan forklares med mangelfull design av de tidligere arbeidene, eller om vi kan ha å gjøre med publikasjonsbias.