Spørsmål
Hvorfor er det forskjellige anbefalinger for Ibux® gel og Orudis® gel når det gjelder soling? Felleskatalogteksten nevner ingen spesielle forholdsregler om soling ved bruk av Ibux® gel, mens pasienter som bruker Orudis® gel, frarådes soleksponering.

Svar
Orudis® (ketoprofen) gel og Ibux® (ibuprofen) gel er begge antiflogistika til topikal bruk ved smerter på grunn av milde eller moderate muskel- og leddskader (1,2). Begge stoffene er propionsyrederivater (3). Effekt og bivirkninger ved lokalbehandling med ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) er også nylig omtalt i en artikkel i Legeforeningens
tidsskrift (4).

Standard oppslagsverk og databaser gjengir få studier, men en rekke rapporter om fotosensitivitetsreaksjoner og kontaktdermatitt ved topikal bruk av ketoprofen (5,6,7a,7b). Bivirkning-ene beskrives som fotoallergiske, fototoksiske eller fotosensitive. En kilde refererer til to mindre studier der det er funnet at forskjellige NSAIDs brukt på huden kan gi
fotosensitivitetsreaksjon (8). Ketoprofen var blant de som ga hyppigst reaksjon, og kryssreaksjoner mellom ketoprofen og andre NSAIDs er også sett. Stoffenes delvis felles kjemiske struktur (benzoylketon eller benzofenon) antas å være forklaringen på kryssreaksjoner.

Ifølge FASS (9) er fotosensibilisering en sjelden bivirkning (<1/1000) av ketoprofen. Legemidlet kan gi lokale hudreaksjoner som også kan spre seg utover applikasjonsområdet, og i enkelte, sjeldne tilfeller bli alvorlige og generelle. Så vel direkte sollys som solarium frarådes derfor mens behandling med ketoprofen pågår, og to uker etter seponering.  Når det gjelder ibuprofen til lokal bruk, har vi funnet svært få opplysninger om reaksjon på soleksponering (7c). Dette kan enten bety at stoffet sjelden gir fotosensitivitetsreaksjoner, og/eller at denne typen bivirkninger av ibuprofen er lite publisert. Ifølge andre lands legemiddelkataloger finnes det få ibuprofenpreparater til lokal bruk. Ibux® gel er relativt nylig registrert i Norge, og erfaringsgrunnlaget spesielt ved årstider med mer sol kan derfor foreløpig være noe begrenset. Ifølge produsenten er det ikke sett fototoksisitetsreaksjoner i dyreforsøk, og de har hittil ikke mottatt rapporter om fotosensitivitet ved klinisk bruk av Ibux® gel (10) .

Konklusjon
Det er rapportert fotosensitivitetsreaksjoner som bivirkning av ketoprofen til topikal bruk. Dette er bakgrunnen for hvorfor man bør være forsiktig med samtidig soling. Det er funnet få opplysninger om tilsvarende reaksjoner med ibuprofen, uten at problemet dermed med sikkerhet kan utelukkes. Det er også sett kryssreaksjoner mellom forskjellige NSAIDs ved soleksponering. Etter hvert som et nytt preparat tas i generell bruk, øker sjansen for rapportering av sjeldne bivirkninger. Det er ikke kjent hvorvidt manglende opplysninger om ibuprofen skyldes at preparatet i liten grad gir fotosensibilisering, eller at denne typen bivirkning så langt er lite rapportert.