Vi takker Oddbjørn Solli, Reseptarutdanningen, HiO (1) for tilsvar til vår artikkel om NSAID-gel og soling (2).

Artikkelen hadde sin bakgrunn i et spørsmål fra en apotekfarmasøyt om hvorfor soling bør unngås ved bruk av Orudis ® gel (ketoprofen). Tilsvarende forsiktighetsregel er ikke angitt for Ibux ® gel (ibuprofen), som er nyere på markedet. Apotekfarmasøyten ønsket å forsikre seg om at kundene fikk nødvendig og relevant informasjon om disse preparatene, og for RELIS var det derfor naturlig å ta utgangspunkt i klinisk dokumentasjon og bivirkningslitteratur.

Vi har ikke vurdert forskjeller i stoffenes absorbansverdier som mulig forklaring på forskjellen i risiko for fotosensibilisering, slik Solli påpeker. Det finnes en rekke kliniske rapporter om fotosensitivitetsreaksjoner ved bruk av ketoprofen systemisk og topikalt. Fotosensitivitet er også rapportert for ibuprofen, men i mindre grad enn for ketoprofen. Vi kan derfor ikke utelukke at enkelte legemiddelbrukere kan få fotosensitivitetsreaksjon eller kontaktdermatitt også av ibuprofen gel. Topikale preparater med ketoprofen er i utstrakt bruk, mens det finnes få ibuprofenpreparater til bruk på huden. Erfaring med slik bruk av ibuprofen er derfor mindre enn med ketoprofen, og det er for tidlig å fastslå hvor hyppig fotosensitivitetsreaksjoner av topikalt ibuprofen forekommer.

Vi beklager for øvrig at at vi ikke ble kjent med tilsvaret til vår artikkel tidsnok til å kunne kommentere det i et tidligere nummer av NFT.