Spørsmål
En mann (68 år) med ulcerøs kolitt er nylig blitt behandlet med rofecoxib (Vioxx) for hofteleddsartrose. Behandlingen har god effekt, men man har nå oppdaget at preparatteksten nevner inflammatoriske tarmlidelser som en kontraindikasjon. En allmennpraktiker ønsker å vite bakgrunnen for denne kontraindikasjonen.

Svar
Det foreligger et betydelig antall humane rapporter og et par case-control studier som tyder på at bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs) kan føre til forverring eller reaktivering av inflammatoriske tarmlidelser (1-3). Dyreeksperimentelle studier har vist at både konvensjonelle NSAIDs og de nyere selektive COX-2-hemmere kan forverre eksisterende sår i colon (1). Den bakenforliggende mekanismen er ikke helt klarlagt, men det antas at enkelte prostaglandiner dannet via epitelialt COX-2 bidrar til leging av sår og vekst av epitel (1). Iskemisk kolitt som bivirkning av en COX-2-hemmer er nylig blitt rapportert (4). Mange pasienter med inflammatoriske tarmlidelser bruker likevel NSAIDs (2), og det foreligger også en liten case-control studie som ikke finner noen sammenheng mellom bruk av NSAIDs og sykdomsaktivitet hos denne pasientgruppen (5). Pasienter med artrose uten sikre tegn til inflammasjon, eller mistanke om dette, bør i utgangspunktet få smertelindrende behandling med paracetamol. Det synes som om en vurdering av det siste er særlig aktuell for denne pasienten.

Konklusjon
Inflammatoriske tarmlidelser kan reaktiveres eller forverres ved bruk av tradisjonelle NSAIDs og selektive COX-2-hemmere. Bruk av disse legemidlene hos pasienter med inflammatoriske tarmlidelser bør derfor om mulig unngås.