Spørsmål
En allmennpraktiker får stadig spørsmål fra kvinnelige pasienter om en progesteronkrem til bruk mot klimakterielle plager. Legen ønsker informasjon om hva dette er, og om det er noe å anbefale.

Svar
I den senere tid har en progesteronkrem som angivelig skal ha effekt mot premenstruelle og klimakterielle plager, fått mye omtale i media. Denne kremen inneholder såkalt "naturlig" progesteron, i de fleste tilfeller utviklet fra plantesterolet diosgenin (1). I Norge lages kremen magistrelt etter resept ved bruk av progesteron som oppfyller internasjonale farmakopékrav (1,7% progesteron i "vanlig" krembase).

Klimakteriske besvær er generelt assosiert med nedsatte serumkonsentrasjoner av østrogen og i hormonell substitusjonsbehandling er østrogenkomponenten essensiell. Tillegg av gestagen benyttes hos kvinner som har livmoren i behold for å beskytte endometriet mot østrogeninduserte forandringer, og dermed redusere risikoen for utvikling av endometriecancer (2). Gestagener alene benyttes ikke i behandling av klimakterielle plager, og indikasjon for å gi gestagentillegg til kvinner som har fått livmoren fjernet finnes ikke (2). En nylig publisert meta-analyse viser at progesteron/gestagener heller ikke har noen plass i behandling av premenstruell tensjon (3).

Farmakokinetiske studier viser variable resultater når det gjelder transdermal absorpsjon av progesteron. Flere rapporterer at den systemiske absorpsjonen fra progesteronkrem er dårlig og ikke fører til progesteronkonsentrasjoner som gir tilstrekkelig beskyttelse mot østrogeninduserte endometrieforandringer (4-7). I en liten studie med 6 kvinner ble det oppnådd fysiologiske plasmanivåer ved bruk av krem tilsvarende 60 mg progesteron/dag (8). Eventuelle effekter på endometriet ble ikke studert. Det er senere rapportert i abstractform at progesteronkrem kan ha antiproliferativ effekt på endometriet (9).

Kunnskap om gestageners betydning for frakturrisiko er ufullstendige. Sammenlignende studier har ikke vist noen sikker forskjell i effekt på benmasse mellom behandling med østrogener alene og østrogen/gestagenkombinasjoner (2). I 1990 la den amerikanske legen JR Lee fram preliminære data som antydet at 'naturlig' progesteronkrem kunne reversere osteoporose (10). Publikasjonen er kritisert for å inneholde en samling anekdoter uten vitenskapelig dokumentasjon (11). Det er senere publisert én randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert studie som ikke kunne påvise beskyttende effekt av progesteronkrem på bendannelse hos 90 postmenopausale kvinner etter ett års behandling (12). Blant disse kvinnene, som ikke fikk tillegg av østrogen, ble det imidlertid observert signifikant bedring av vasomotoriske symptomer i behandlingsgruppen sammenlignet med placebogruppen (12).

Konklusjon
Effekten av progesteronkrem er mangelfullt dokumentert. Begrensede data har vist at bruk av progesteronkrem alene kan bedre vasomotoriske symptomer hos postmenopausale kvinner. Det mangler vitenskapelig bevis for at progesteronkrem øker plasmanivået av progesteron tilstrekkelig til å beskytte mot østrogeninduserte endometrieforandringer. Det finnes heller ingen bevis for at progesteronkrem kan forhindre bentap. Progesteronkrem anbefales derfor ikke benyttet som alternativ til syntetiske gestagener ved postmenopausal substitusjonsbehandling.