Spørsmål
En apotekfarmasøyt har henvendt seg til RELIS med spørsmål om det er aktuelt å anbefale acetylsalisylsyre som tromboseprofylakse i forbindelse med reiser. Bakgrunnen er en rekke mediaoppslag om fare for blodpropp i bena ved lange flyreiser.

Svar

Årsaker til blodpropp etter flyreiser
Mange har oppfattet lange flyreiser, spesielt der man sitter trangt, som en risikofaktor for utvikling av dyp venetrombose (DVT). En sammenheng mellom DVT og lange flyreiser har vært postulert i flere publiserte kasusrapporter og studier (1-4), og fenomenet har fått navnet "economy class syndrome". Foreslåtte mekanismer har inkludert kramper og dårlig blodsirkulasjon pga. lite bevegelse, dehydrering og dårlig luftkvalitet. Retrospektive studier har imidlertid vist at i 75-80% av tilfellene hadde pasientene minst én eksisterende risikofaktor for DVT (3-6). Tidligere tilfeller av venetrombose, andre sykdommer (f.eks. kreft), hormonbehandling (p-piller eller substitusjonsbehandling) og nylig gjennomført kirurgi var blant risikofaktorene. Det synes som om lite bevegelse i forbindelse med lange flyreiser kan øke risikoen for blodpropp hos disse pasientene.
Flere har etterlyst mer systematiske studier for å få fastslått en eventuell sammenheng mellom reiser og utvikling av DVT. Én slik prospektiv studie ble publisert i fjor høst (7). Her ble reisehistorien til 186 pasienter med DVT sammenlignet med 602 pasienter med lignende symptomer, men der diagnosen ble avkreftet. Man fant ingen økt risiko for DVT forbundet med noen typer reising, heller ikke for lange flyturer. Flere studier er nødvendig for å kunne estimere insidensen av reisetrombose.

Profylaktiske tiltak
Det diskuteres om man skal anbefale tromboseprofylakse med f.eks. acetylsalisylsyre i forbindelse med reiser. Basert på tilgjengelig dokumentasjon synes det som om forekomsten av DVT ikke er høyere blant friske reisende enn blant ikke-reisende. Det er derfor ikke grunnlag for en generell anbefaling om tromboseprofylakse. Det er laget et forslag til profylaktiske tiltak for ulike risikogrupper, der medisinsk intervensjon reserveres for pasienter med moderat/høy risiko (8). Dette omfatter bl.a. personer med tidligere venetrombose, ukontrollert hjertesvikt og nylig hjerteinfarkt. Alle passasjerer anbefales å bevege seg i løpet av reisen og sørge for rikelig væskeinntak. Inntak av koffein- og alkoholholdig drikke bør begrenses. Anbefalte profylaktiske tiltak mot reisetrombose er oppsummert nederst (fra referanse 8-10).

Konklusjon
Friske passasjerer synes å ha liten risiko for å utvikle DVT i forbindelse med reiser, selv ved lange flyreiser. For personer med eksisterende risikofaktorer for blodpropp kan imidlertid lange reiser føre til økt risiko. Bruk av tromboseprofylakse bør derfor forbeholdes risikopasienter. Profylaktiske tiltak for alle reisende inkluderer bevegelse og rikelig væskeinntak.

Anbefalte profylaktiske tiltak mot reisetrombose
·  Drikk mye vann
·  Unngå alkohol og koffeinholdig drikke
·  Sørg for bevegelse i løpet av reisen
·  Ikke sitt med ben/ankler i kors
·  Gjør øvelser for å stimulere blodsirkulasjonen
·  Støttestrømper kan vurderes
·  Hos pasienter med moderat/høy risiko bør tromboseprofylakse vurderes