Spørsmål
Lege har flere barn på poliklinikken som bruker melatonin med god effekt på søvnvansker. Det har imidlertid vært vanskelig å finne informasjon om preparatet, og hun spør derfor om relevant informasjon om bivirkninger og interaksjoner.

Svar
Hormonet melatonin syntetiseres hos mennesker i corpus pineale, og frigjøres hovedsakelig om kvelden og natten (1,2). Flere mindre studier har vist at melatonin har positiv effekt hos barn med søvnforstyrrelser (1,2,3). Melatoninpreparater er definert som legemiddel i Norge (helsekost i USA), ingen er godkjente av norske legemiddelmyndigheter, men kan skaffes på spesielt godkjenningsfritak. Kvaliteten er varierende (4,5).

Interaksjoner
Generelt er interaksjoner med melatonin lite kartlagt, men noen interaksjoner er kjent.

- Betablokkere: Reduserer melatoninsekresjonen (2,6) . Dette skyldes at syntese og frigjøring av melatonin er stimulert av noradrenalin via beta-1-reseptorer.
- Fluvoksamin reduserer eliminasjonen av melatonin slik at melatoninkonsentrasjonen øker, serumnivå av eksogent tilført melatonin er sett å øke over 20 ganger når fluvoksamin administreres samtidig (7). Det antas at denne effekten skyldes at fluvoksamin hemmer metabolismen av melatonin via CYP1A2. Andre legemidler som hemmer CYP1A2, som ciprofloksacin, cimetidin og rofecoxib (8), vil muligens ha samme effekt. I tillegg vil induserere av CYP1A2, som røyk, kunne øke omsetningen og dermed redusere serumkonsentrasjonen av melatonin.
- Antidepressiver kan øke melatoninproduksjonen (2). Muligens skyldes dette at serotonin inngår i den biokjemiske syntesen av melatonin (3).
- Nifedipin: Pasienter med velregulert hypertensjon på nifedipin fikk økt blodtrykk og hjerterytme når melatonin ble administrert samtidig (7).
- Warfarin: Noen få kasuistikker har beskrevet redusert protrombintid, to med blødningskomplikasjoner, når pasienter har tatt melatonin sammen med warfarin (7).

I tillegg kan NSAIDs, kalsiumantagonister, benzodiazepiner, steroider, alkohol og koffein redusere melatoninnivåene, og klorpromazin kan forsinke melatoninutskillelsen (2). Den kliniske betydningen av disse interaksjonene er ukjent.

Bivirkninger
Det finnes lite litteratur om bivirkninger av melatonin, spesielt ved langtidsbruk. Stort sett har de små studiene som har vært gjort funnet få bivirkninger. Sedasjon, døsighet, tretthet, svimmelhet, forvirring, hjertebank, kvalme, hodepine, hypertermi, forverring av kollagenindusert artritt, magesmerte, kløe og irritabilitet er bivirkninger som er assosiert med melatonin (1,2).

Det finnes imidlertid potensielle bivirkninger som hittil ikke er fullstendig utredet. Høye doser virker kontraseptivt hos mennesker, muligens grunnet forandringer i gonadotropinfrigjørende hormon fra hypotalamus. Melatonin har i naturen en funksjon i reproduksjon og avl, og det er derfor en viss bekymring knyttet til hvorvidt langvarig inntak av melatonin kan påvirke fruktbarheten hos et menneske under utvikling (9,10).

Konklusjon
Det er dessverre lite dokumentert om bivirkninger og interaksjoner med melatonin. Betablokkere reduserer melatoninsekresjonen, og legemidler som hemmer metabolismen av melatonin (som fluvoksamin) kan øke serumkonsentrasjonen. Potensielle bivirkninger ved langtidsbruk av melatonin er ukjent.