Spørsmål
En kvinne på 70 år og som veier 55 kg fikk behandling med Lamisil® (terbinafin) 250 mg daglig per os for neglesopp. Hun brukte dette i ca. 5 uker, sluttet da hun mistet smakssansen. To uker senere har hun fremdeles ikke smakssans og spør om denne effekten er reversibel og når hun i så fall kan forvente å få smakssansen tilbake.

Svar
Lamisil® (terbinafin) er et fungicid til systemisk og utvortes bruk (1). Terbinafin tolereres vanligvis godt, men bivirkninger som redusert/tapt smakssans er registrert som mindre hyppige (1/100-1/1000). Normal smakssans gjenopprettes vanligvis i løpet av noen uker etter seponering av legemiddelet. Isolerte tilfeller med langvarig tap av smakssans er rapportert. Mekanismen er foreslått å kunne være relatert til at signal for smak vedvarende er slått av gjennom hemming av cytokrom P450-avhengige enzymer direkte og/eller gjennom hemming av adrenal steroidogenese (2).

En kasus-kontrollstudie av Stricker og medarbeidere hadde som mål å identifisere risikofaktorer hos pasienter som mistet smakssansen av terbinafin (3). Studien inkluderte 87 rapporterte tilfeller med sannsynlig terbinafinindusert tap av smakssans og 362 kontroller som brukte terbinafin uten å miste smakssansen. Det tok gjennomsnittlig 35 dager fra pasientene startet med terbinafin og til de opplevde tap av smakssans. De fleste pasientene fikk tilbake smakssansen innen fire måneder etter seponering. Det var 4,4 ganger flere pasienter over 65 år enn under 35 år med tap av smakssans. Risiko for en pasient med body mass index (BMI) under 21 kg/m² var 4,4 ganger høyere enn for en med BMI over 27 kg/m². Risiko for tap av smakssans blant pasienter over 55 år og med BMI under 21 kg/m² var 12,8 ganger høyere enn for pasienter under 35 år. Risikofaktorer ble dermed identifisert som lav BMI, tidligere episoder med tap av smakssans og høy alder.

I en overvåkningsstudie fra Storbritannia fant man at tap av smakssans var rapportert hos ca. 0.6 %, med median 42 dager til smakssansen kom tilbake (4). Terbinafin var også det legemiddel det hyppigst ble rapportert ageusi (tap av smakssans) på i Sverige i perioden 1966 til 1993 (5). Til WHO databasen er det i perioden 1992-2003, kommet inn 1307 rapporter på redusert(tap av smakssans mistenkt forårsaket av terbinafin. Mange av disse er imidlertid ikke vurdert for årsakssammenheng og det kan heller ikke beregnes incidens da dette er spontanrapporter og både rapporteringsfrekvens og forbruk er ukjent.

I vårt tilfelle fikk pasienten igjen smakssans etter ca. to måneder.

Konklusjon
Tap av smakssans er en mindre hyppig bivirkning av terbinafin, men kan være hyppigere i risikogrupper som pasienter med lav BMI, tidligere sykehistorie med tap av smakssans og høy alder. Smakstapet er vanligvis reversibelt og smakssansen kommer oftest tilbake i løpet av ca. 4 måneder. Irreversibelt tap er imidlertid også sett. Utskrivning av terbinafin til eldre pasienter med lav BMI og daglig lavkalorikosthold krever nøye oppfølging.