Hensikten med pilotprosjektet er å undersøke om KUPP som metode er egnet til å innføres som et regelmessig, poenggivende og kompetansehevende tiltak på nasjonalt plan. Besøkene i piloten er nå avsluttet, og totalt har 207 av 227 fastleger tatt mot besøk, altså mer enn 91 % deltagelse. Prosjektgruppen jobber nå med evalueringsrapporten som skal ferdigstilles i løpet av høsten. Foreløpige evalueringer fra fastleger som har deltatt er svært positive. Samtlige av de 150 som har svart hittil vurderer KUPP som svært godt eller godt egnet som metode for uavhengig legemiddelinformasjon, og 98 % angir at det er sannsynlig eller svært sannsynlig at de vil takke ja til tilbud om flere besøk (2).

Regjeringen la tidligere i vår frem sin legemiddelmelding for stortinget. Her er KUPP omtalt som et eget punkt, og regjeringen skriver at den vil vurdere KUPP som varig undervisningsmetode dersom piloteringen gir gode resultater (3). I forbindelse med lanseringen av legemiddelmeldingen ble KUPP omtalt i Dagens medisin, og stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) gir her svært positive signaler til videre satsing på KUPP (2).

Vi er glade for at prosjektet blir lagt merke til og anerkjent av sentrale myndigheter, og har stor tro på at evalueringen av prosjektet vil konkludere positivt. En eventuell finansiering av en slik ordning over statsbudsjettet vil imidlertid neppe kunne være på plass før i 2017.

Referanser:

  1. Langaas H, Dyrkorn R. KUPP - Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter: Ny metode for produsentuavhengig legemiddelinformasjon. www.relis.no/Aktuelt/Arkiv/2015/KUPP__Kunnskapsbaserte_oppdateringsvisitter_Ny_metode_for_
    produsentuavhengig_legemiddelinformasjon
    (Publisert: 5. mars 2015)
  2. Engen Ø, Nilsen L. Vil innføre legemiddelvisitter på landsbasis. Dagens medisin 2015; 10: 10-1. www.dagensmedisin.no/nyheter/vil-innfore-legemiddelvisitter--pa-landsbasis/ (Publisert: 21. mai 2015)
  3. Helse- og omsorgsdepartementet. Legemiddelmeldingen — Riktig bruk – bedre helse. Meld. St. 28 (2014–2015). https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/meld.-st.-28-20142015/id2412810/ (Publisert: 22. mai 2015)