Epinat brukes fortsatt av rundt 1500 pasienter i Norge, hvorav rundt 1000 i Helse Sør-Øst. Det er grunn til å tro at flere av disse får sine legemidler via multidosesystemet, hjemmesykepleien, sykehjem eller fastleger. En del pasienter følges opp av nevrolog med faste kontroller.

Generiske preparater for Epinat Takeda

Tilgjengelige alternativer er Fenytoin NAF «Apotek» tabletter 25 mg, Phenytoin «AWD» tabletter 100 mg (uregistrert) og Phenhydan tabletter 100 mg (uregistrert). De to sistnevnte er utenlandske preparater med tysk pakningsvedlegg. Phenytoin «AWD »100 mg har delestrek, mens Phenhydan 100 mg har delekors og kan deles i fire. Fenytoin NAF «Apotek» 25 mg har delestrek og kan deles i to. Spesialsykehuset for epilepsi har laget pasientinformasjon om fenytoin som kan deles ut til pasienter ved behov (1).

Byttbarhet av antiepileptika

Generiske preparater inneholder samme virkestoff i samme mengde og i samme legemiddelform, men kommer fra en annen produsent enn originallegemidlet. De kan derfor ha ulike navn og ulikt utseende på legemiddel og pakning enn originalpreparatet. Hjelpestoffene som brukes for å lage legemidlet kan være ulike og teksten i pakningsvedlegget kan variere noe (2).

For at et generisk legemiddel skal bli godkjent på markedet må det dokumenteres at det er bioekvivalent med originalpreparatet. To legemidler anses som bioekvivalente dersom 90 % konfidensintervall for forholdet mellom gjennomsnittsverdiene av AUC, Cmax eller Tmax for original og generisk legemiddel ligger innenfor 0,8–1,25. Denne forskjellen er vanligvis kun et problem ved legemidler med smalt terapeutisk vindu (3). Fenytoin hører til disse.

Imidlertid finnes det ingen krav for at generika må være bioekvivalente med andre generika. Ved et slikt bytte (generikum til nytt generikum) øker risikoen for gjennombruddsanfall hos pasienter med ellers stabil epilepsi. Når et generikum byttes med et annet generikum kan bioekvivalensforskjellen være mer enn 14 % utenfor de aksepterte bioekvivalensgrensene, noe som kan gi store konsekvenser for pasientene (4).

Konkrete råd

Fenytoin har en metningskinetikk som gjør at små dosejusteringer kan gi store endringer av serumkonsentrasjonen. Bruk av ulike generiske fenytoinpreparater kan medføre endringer i serumkonsentrasjon, og dette kan resultere i økt anfallsfrekvens eller intoksikasjon.

Bytte fra Epinat Takeda til et annet fenytoinpreparat (generikum) (5)

  • Ved bytte fra Epinat til et annet fenytoinpreparat må pasienten gjøres oppmerksom på byttet
  • Pasienten må følges opp rutinemessig med serumkonsentrasjonsmåling av fenytoin cirka 1 uke etter bytte, og deretter ved behov til pasienten oppviser stabile serumnivåer med god klinisk effekt
  • Pasienten må oppfordres til å ta kontakt med lege ved anfallsforverring eller tegn til intoksikasjon

Bytte fra generika til generika

Frem til det er etablert en permanent løsning for fenytoin kan det hende at pasienten får ulike fenytoinpreparater på apotek.

  • Det er viktig å oppfordre pasienten til å følge med på egen medisinering, og så langt som mulig forsøke å etterspørre det samme generikum fra gang til gang på apoteket (kan være greit å være ute i god tid før man går tom, slik at apoteket har tid på seg til å skaffe ”riktig” generikum hvis mulig).
  • Dersom pasienten får et annet preparat fra apotek enn forrige gang, må pasienten igjen følges opp med serumkonsentrasjonsmålinger.

Forskrivning av fenytoin

Statens legemiddelverk har bestemt at apotek kan levere ut fenytoin i utenlandske pakninger i inntil ett år, slik at legen kan vurdere om pasienten eventuelt skal gå over til en annen type antiepileptikum. Det er ikke nødvendig å søke om spesielt godkjenningsfritak. Vedtaket er i første omgang gyldig til 01.11.2016 (5).