Pasienthistorie
Se for deg følgende senario. Du er en eldre, hjertesyk pasient med diabetes type to. Du har i lengre tid brukt tre legemidler; Selo-Zok 200 mg 1 tablett daglig, metformin 500 mg 2 tabletter 2 ganger daglig og litt insulin. Du fungerer fint på disse medisinene og blodsukkeret ditt er akseptabelt. I oktober 2015 er du innom apoteket for å hente ny forsyning med medisin og ved utleveringen blir det sagt noe om bytte til annen produsent, men at medisinen er den samme som før.

I løpet av de neste dagene tar du frem medisinene du nylig har hentet og legger merke til at esken med metformin ser noe annerledes ut, men tenker ikke så mye mer over det og tar som vanlig 2 tabletter morgen og 2 tabletter kveld. I løpet av de nærmeste dagene blir du svimmel og blodsukkermålingene viser at blodsukkeret ditt ikke er like velregulert. Du tar kontakt med legen din som kanskje tenker at her må det til med flere legemidler, og du blir da forskrevet en ekstra medisin samt at insulindosen blir justert opp. Siden du fortsatt er svimmel og sliten ser du nærmere på medisineskene dine og oppdager at den nye esken med metformin faktisk heter metoprolol og er det samme som Selo-Zok. Du har altså tatt 800 mg metoprolol per dag. Ved neste besøk hos legen på sykehuset forteller du hva som har skjedd og legen melder dette som en bivirkningsmelding. Når "feilbruken" blir korrigert, blir du i mye bedre form*.

Skal feil bruk ved generisk bytte meldes som bivirkning
En legemiddelbivirkning er definert som følgende:
"En bivirkning er en skadelig og utilsiktet virkning av et legemiddel (inkludert manglende effekt, uønskede virkninger ved feilbruk, misbruk, feilmedisinering, overdosering, yrkeseksponering og bruk utenfor godkjent bruksområde)" (1).

Ut fra denne definisjonen ser vi at feilbruk faller inn under kategorien bivirkning, uavhengig av hva som er årsaken. I dette konkrete tilfellet kan likevel feilbruken relateres til det generiske byttet og alle landets apotekfarmasøyter kjenner vel seg igjen i diverse utfordringer ved å kommunisere med pasienter om dette temaet. Alvorligheten av hendelsen blir tydelig når vi vet at overdosering av preparater av typen beta-blokker er potensielt livstruende med diverse kardiovaskulære konsekvenser, som for eksempel bradykardi og faretruende hypotensjon (2).

Viktig med informasjon ved generisk bytte
Generisk bytte har nå eksistert i en del år, noe som tilsier at ordingen burde være ganske godt kjent blant pasienter. Uansett, hva forløpet var og hva som var årsaken til at pasienten tok feil medisin viser hendelsen bivirkningsmeldingen er basert på hvor galt ting kan gå. Kan hendelsen ha oppstått på grunn av manglende informasjon fra apotekets side, eller det pasienten som ikke forstått apotekets informasjon?

På Statens Legemiddelverks nettsider omtales informasjon til pasienter ved generisk bytte:
"Apoteket skal tilby den billigste medisinen når det finnes flere likeverdige alternativer på byttelisten. Det er viktig at pasienten får tilstrekkelig informasjon på apoteket til å kunne vurdere et eventuelt bytte" (3). Hva som er tilstrekkelig informasjon må selvsagt tilpasses ut fra den enkelte pasients ståsted. Det ligger likevel en pedagogisk utfordring i å kommunisere at "jo, medisinen din går på blåresept, men akkurat den legen har skrevet ut dekkes ikke fullt ut, så lenge legen ikke har reservert seg mot bytte. Dermed kan du få denne som er akkurat den samme, bare fra en annen produsent".

OPPSUMMERING
Generisk bytte er nok kommet for å bli og totalt sett har ordningen bidratt til reduserte legemiddelutgifter både for forbruker og myndigheter. Samtidig, som denne saken illustrerer, har ordningen sine fallgruver og det er viktig å være oppmerksom på potensielle feil som kan oppstå sekundært til at byttet er gjennomført.

*Hva som var årsaken til at pasienten forvekslet legemidlene og hvilken informasjon som ble gitt på apoteket vites ikke. Forfatterne hos RELIS har benyttet redaksjonelle grep for å fremstille senarioet beskrevet her. Essensen er likevel at pasienten tok metoprol depot isteden for metformin