RELIS Midt-Norge og Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital gjennomfører nå i 2015 et pilotprosjekt på oppdrag fra Helsedirektoratet for å teste ut om denne metoden er egnet for innføring som kompetansehevende tiltak på nasjonalt plan. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med RELIS Nord-Norge og Avdeling for klinisk farmakologi ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

KUPP bygger på metoden ”academic detailing” som er utviklet og dokumentert ved Harvard Medical School i 1983 (1). Den er godt etablert i land som Australia, USA og Canada. Metoden går ut på at en fokusgruppe utarbeider en kortfattet sammenfatning av tilgjengelig kunnskap på et konkret tema. Ut fra denne sammenfatningen utarbeides et undervisningopplegg som så formidles direkte til legen – én til én – på dennes kontor i arbeidstiden. Hensikten er å gi legen en kunnskapsbasert oppdatering på et tema som er direkte anvendbart i den kliniske hverdagen.

Vi har derfor valgt å kalle prosjektet KUPP - kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter. I løpet av prosjektperioden skal alle fastleger i Trondheim og Tromsø (totalt ca. 230 fastleger) få tilbud om en oppdateringsvisitt på sitt eget kontor i arbeidstiden. Besøkene gjennomføres av farmasøyter og kliniske farmakologer. Beregnet tidsbruk per besøk er 15-20 minutter. Norsk forening for allmennmedisin har oppfordret sine medlemmer til å delta i prosjektet, og vi håper og tror på god oppslutning.

Dersom metoden vurderes som egnet for innføring på permanent basis ser vi for oss et omfang på tre kampanjer årlig, med ulike aktuelle tema i hver kampanje. Prosjektrapport med evaluering skal leveres til Helsedirektoratet i løpet av høsten 2015.

Referanser:
  1. Avorn J, Soumerai S. Improving Drug-Therapy Decisions through Educational Outreach — A Randomized Controlled Trial of Academically Based Detailing. N Engl J Med 1983; 308: 1457-63