Den europeiske legemiddelmyndigheten EMA har frarådet bruk av fennikelte til barn under 4 år, og konkludert med at man bør rådføre seg med barnelege før dette eventuelt brukes (1,2). Det svenske Livsmedelsverket (3) viser til EMAs vurdering. Norske myndigheter har ikke kommentert dette spørsmålet.

Fennikel, Foeniculum vulgare, har en lang tradisjon som urtemedisin, også ved kolikk hos spedbarn. Tross dette finnes det ikke god dokumentasjon for effekt eller sikkerhet ved langtidsbruk, heller ikke for bruk til barn. Fennikel og flere andre planter inneholder estragol som er et naturlig alkylbenzen og som er vist å ha gentoksiske og karsinogene egenskaper. Risikoen ser ut til å være doseavhengig og er påvist i dyrestudier der det er gitt store doser. Det er ikke avklart om, eller i hvilken grad, det er noen risiko for toksisitet ved eksponering for lave doser hos mennesker. EMA konkluderte også med at kvinner som er gravide eller ammer bør eksponeres for estragol i minst mulig grad (1).

Vår vurdering er at norske fagmiljøer ikke bør gi noen generell anbefaling om å forsøke fennikelte til spedbarn med kolikk når EMA har gitt en tydelig tilråding om å unngå bruk. Man må ha en svært god begrunnelse hvis man velger å gi generelle anbefalinger som strider mot dette. Effekten er dårlig dokumentert og når det viser seg at det er tvil om sikkerheten, er det liten grunn til å opprettholde et generelt råd om å forsøke fennikelte. Dette gjelder et stort antall spedbarn der tilstanden ikke alltid er undersøkt av lege, eller det er uklart hva som er årsak til symptomene. Det er i tillegg vanskelig å vite hvor store mengder barna kan få i seg i og med at det ikke finnes noen klar anvisning for dosering og maksimaldose.

Det er fortsatt mulig å forsøke fennikelte som et alternativ i spesielle situasjoner. EMA åpner for dette ved å si at man bør rådføre seg med barnelege før eventuell bruk.