Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS nyhetsbrev 17. februar 2017

Klikk her for å se nettutgaven

Hva kjennetegner gode svar fra legemiddelinformasjonssentre?

Tidligere og nåværende RELIS-medarbeidere er første- og medforfattere på en internasjonal artikkel som vurderer utforming og språk i svar fra skandinaviske legemiddelinformasjonssentre.

Munntørrhet som bivirkning av legemidler

Mange ulike legemidler og legemiddelgrupper kan gi følelse av munntørrhet, særlig hos pasienter med polyfarmasi. Det er i liten grad foretatt objektive målinger som viser endringer i spyttsekresjonen og/eller sammensetning av spyttet.

Hvordan kan vi endre risikooppfattelse av legemidlers fosterskadelige effekter?

RELIS-medarbeidere har publisert en kommentarartikkel i et amerikansk obstetrikk/gynekologi - tidsskrift. Temaet som tas opp er risikooppfattelse hos gravide og leger knyttet til bruk av legemidler i graviditeten.

Dosetilpasning av guanfacin og klonidin depottabletter ved ADHD

Antihypertensiva som brukes ved ADHD kan gi bivirkninger i hjerte-karsystemet, inkludert hypotensjon. Riktig dosering og dosetitrering er viktig, men depottablettene skal ikke deles.

Fennikelte bør ikke gis til spedbarn med kolikk

Den europeiske legemiddelmyndigheten EMA har gått ut med et råd om å unngå fennikelte til barn under fire år. Mange norske fagmiljøer og nettsteder omtaler dette som et behandlingsalternativ til barn med kolikk. Vi har fått flere spørsmål om rådene bør endres og om man heller bør fraråde bruk til sp...

Når på døgnet bør man innta legemidler?

Døgnrytmer er av betydning for legemidlers effekt og bivirkninger. For noen få legemidler foreligger forslag til optimalt tidspunkt for inntak i løpet av døgnet.

Valg av prevensjon til kvinner med polycystisk ovariesyndrom (PCOS)

RELIS har fått flere spørsmål om valg av prevensjonsmiddel hos kvinner med den endokrine forstyrrelsen PCOS. Hos disse kvinnene må det foretas en avveining mellom ønsket antiandrogen effekt og risiko for tromboemboliske hendelser.

Har du et spørsmål?

Søk i over 25000 svar eller spør RELIS.

Meld en bivirkning

Din melding kan bidra til en tryggere pasientbehandling.

Kurs og seminarer

Vi tilbyr kurs, seminarer og annen undervisning i alle helseregioner.