Spørsmålene er særlig aktuelle i behandlingen av kroniske lidelser. Skal virkelig ingen som behandles for epilepsi kunne drikke alkohol på grunn av farmakodynamiske interaksjoner? Hva vil det si «å vise forsiktighet» i forbindelse med inntak av alkohol?

RELIS har tidligere publisert en oversikt over de viktigste aspektene ved aktuelle interaksjoner mellom alkohol og legemidler (1). Vi vil her trykke to saker fra de siste månedene, som inneholder praktiske råd som kan benyttes i møte med pasienter.

Referanse:

 1. Raknes G. Interaksjoner: Alkohol og legemidler. www.relis.no (Publisert: 12. november 2012).

 

Karbamazepin og alkohol
RELIS database 2016; spm.nr. 11062, RELIS Vest.

SPØRSMÅL
Fastlege har henvendelse vedrørende en mannlig pasient som står på karbamazepin (Tegretol) 800 mg daglig. Pasienten lurer på om medikamentet lar seg kombinere med å drikke alkohol i festlige anledninger.

SVAR
I følge preparatomtalen kan karbamazepin, som andre psykoaktive legemidler, påvirke pasientens toleranse for alkohol, og avholdenhet anbefales (1). Vi har søkt i nasjonale og internasjonale interaksjonsdatabaser og finner ingen spesifikke interaksjoner mellom karbamazepin og alkohol (etanol), men det oppgis at alle antiepileptiske medikamenter i kombinasjon med alkohol kan gi en økt risiko for sedasjon/CNS-depresjon (farmakodynamisk interaksjon). I en oversiktsartikkel fra 2014 konkluderes det med at det lille som finnes av data så langt ikke tyder på noen farmakokinetiske interaksjoner mellom karbamazepin og alkohol (2).

En praktisk tilnærming til alkoholinntak ved legemiddelbruk er skissert i en artikkel fra Tidsskriftet i 2002. Inntak av én standardenhet alkohol (en liten flaske øl, et glass vin eller en drink brennevin) gir sjelden alkoholkonsentrasjoner i blod høyere enn 0,3 promille, og alkoholkonsentrasjonen vil ikke stige over dette dersom det går to timer mellom hver gang man starter inntak av en standardenhet alkohol. Det er rapportert svært få vesentlige interaksjoner mellom medikamenter og alkohol ved så lave alkoholnivåer (3).

KONKLUSJON
En pasient som står på antiepileptika må alltid være oppmerksom på økt risiko for sedasjon/CNS-depresjon ved inntak av alkohol. Vi har ikke funnet grunn til helt å fraråde inntak av alkohol ved bruk av karbamazepin. Det er vanskelig å angi noen eksakte grenser, men det er i overstående svar skissert en praktisk tilnærming.

Referanser:

 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Tegretol. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 09. januar 2015).
 2. Chan LN, Anderson GD. Pharmacokinetic and pharmacodynamic drug interactions with ethanol (alcohol). Clin Pharmacokinet 2014; 53(12): 1115-36
 3. Mørland J. Interaksjoner mellom legemidler og alkohol. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 5(122): 511–3

 

Disulfiram, paracetamol og matvarer
RELIS database 2016; spm.nr. 11276, RELIS Vest.

SPØRSMÅL
Henvendelse fra farmasøyt vedrørende en kvinne i midten av 30-årene som står på disulfiram (Antabus). Pasienten har flere ganger opplevd å få hodepine når hun bruker paracetamol, og lurer på om en interaksjon med disulfiram kan forklare dette. Bruk av acetylsalisylsyre (Aspirin) gir ikke hodepine. Pasienten lurer også på hvor mye alkohol en matvare må inneholde for at det skal utløse en disulfiram/alkohol-reaksjon, og nevner spesifikt: rødvinssaus (godt kokt), eddik i matlaging, cultura og kaffe.

SVAR
Vi har ved søk i nasjonale og internasjonale interaksjonsdatabaser ikke funnet noen kjente negative konsekvenser som følge av interaksjon mellom disulfiram og paracetamol. I en av databasene refereres det til en studie som fant at disulfiram reduserte paracetamols levertoksisitet (1). Hodepine er en kjent bivirkning av behandling med disulfiram, samt ved langtidsbruk av paracetamol (2-3). Inntak av alkohol ved bruk av disulfiram vil også kunne gi hodepine som følge av opphopning av acetaldehyd.

Visse matvarer og legemidler kan inneholde så mye alkohol at det er nok til å utløse en disulfiram/alkohol-reaksjon (1, 4). Pasienter som står på medikamentet blir derfor rådet til å unngå enkelte sauser, dressinger, hostemiksturer, etterbarberingsvann og massasjeoljer. Det varierer hvor følsom en person er for reaksjonene, noen vil kunne få milde reaksjoner allerede ved alkoholkonsentrasjoner på 5 mg/100 ml (tilsvarer anslagsvis en promille på 0,05).

RELIS har tidligere behandlet flere saker relatert til den aktuelle problemstillingen, og konkludert med at både eksponering for alkoholdamp og inntak av øl merket "alkoholfritt" kan utløse milde reaksjoner (5, 6). Øl markedsført som alkoholfritt kan inneholde opp til 1,2% alkohol. Vi kan ikke finne spesifikk informasjon for cultura, men mengden alkohol i dette produktet er ifølge produsenten maksimalt 0,1% (7). Ved så lave konsentrasjoner må man innta store mengder for å utløse en alkohol/disulfiram-reaksjon.

I matretter som er tilberedt med alkohol vil alkoholinnholdet i den ferdige maten variere med hvor mye som er tilsatt og med tilberedingsteknikk (8). Dersom man f.eks. tilsetter 100 ml 12% vin til 900 ml saus og koker denne i 1 time vil sausen inneholde om lag 0.3% alkohol. Tilsetter man 500 ml 12% vin til 500 ml saus og koker denne i 1 time vil den ferdige sausen inneholde om lag 1.5% alkohol.

Når det gjelder kaffe er det funnet at disulfiram kan redusere eliminasjonen av koffein (1, 4), noe som kan føre til økte effekter av dette stoffet. Konsentrasjonen av disulfiram er ikke funnet å bli påvirket av inntak av kaffe.

KONKLUSJON
Interaksjon med disulfiram og paracetamol er ikke kjent å kunne utløse hodepine. Visse matvarer og legemidler kan inneholde så mye alkohol at det er nok til å utløse en disulfiram/alkohol-reaksjon. Det varierer hvor følsom en person er for reaksjonene.

Referanser:

 1. Brayfield A, editor. Martindale: The complete drug reference (online). In: Micromedex® 2.0. Disulfiram http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 22. november 2011).
 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Disulfiram. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 07. mars 2016).
 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Paracetamol. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 19. juni 2015).
 4. Clinical Pharmacology 2015 database. Disulfiram. Gold Standard, Inc. http://www.clinicalpharmacology.com/ (29. november 2016).
 5. RELIS database 2016; spm.nr. 10332, RELIS Vest. (www.relis.no)
 6. RELIS database 2016; spm.nr. 7188, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no)
 7. Tine Meierier. Religion og matregler. http://www.tine.no/_attachment/150893. Lest: 30. november 2016.
 8. USDA Table of Nutrient Retention Factors, Release 6 (PDF) (Report). U.S. Department of Agriculture. 2007. s. 12.