PRAC anbefaler at amputasjon av nedre ekstremiteter tas inn i preparatomtalen til kanagliflozin som en sjelden bivirkning (oppstår hos mellom 1 og 10 av 1000 brukere). Viktigheten av regelmessig, forebyggende fotstell understrekes, og det bør vurderes å avbryte behandlingen med kanagliflozin hvis pasientene utvikler fotkomplikasjoner som sår eller infeksjoner. Tilsvarende risikoøkning er ikke observert i studier med empagliflozin og dapagliflozin, men på grunn av begrenset datagrunnlag kan man ikke utelukke økt amputasjonsrisiko også for disse virkestoffene (klasseeffekt). PRAC anbefaler derfor at advarselen skal omfatte alle SGLT2-hemmere. Anbefalingen oversendes nå EMAs CHMP (Commitee for Medicinal Products for Human use) for videre vurdering (1-3).

Diabetikere har økt risiko for fotsår og infeksjoner, som i verste fall kan føre til amputasjoner. Dårlig glykemisk kontroll, nevropati, og hjerte-karsykdom gjør enkelte pasienter spesielt utsatte (4). PRACs advarsel om en mulig økning i antall amputasjoner (hovedsakelig av tær) hos pasienter som behandles med kanagliflozin er basert på resultater fra to pågående kliniske studier, CANVAS og CANVAS-R. En interimanalyse av CANVAS viste at antall amputasjoner per 1000 pasienter var 7 og 5 for doser på henholdsvis 100 mg og 300 mg daglig, sammenliknet med 3 per 1000 pasienter som fikk placebo. Underliggende mekanismer er foreløpig ikke kjent (1-3).

SGLT2-hemmere er indisert til behandling av pasienter med diabetes type 2, enten som monoterapi eller som kombinasjonsbehandling med andre glukosesenkende legemidler. Legemiddelgruppen omfatter virkestoffene kanagliflozin, dapagliflozin og empagliflozin, som er selektive og reversible hemmere av natriumglukosetransportør 2 (SGLT2). Hemming av SGLT2 reduserer reopptaket av glukose fra nyretubuli, og dermed økt utskillelse av glukose via urinen (5, 6). Kun empagliflozin (Jardiance) og dapagliflozin (Forxiga) er markedsført i Norge. Kombinasjonspreparater med metformin er også tilgjengelig både for empagliflozin (Synjardy) og dapagliflozin (Xigduo) (7).