Kort om KUPP
Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter (KUPP) er en metode for å gi leger kunnskapsoppdatering innenfor et legemiddelområde i et én-til-én-møte på legens kontor. KUPP gjennomføres av produsentuavhengige farmasøyter og kliniske farmakologer ved RELIS eller de klinisk farmakologiske avdelingene ved universitetssykehusene.

Den pågående KUPP-runden dreier seg om riktig antibiotikabruk og baserer seg på de nasjonale, faglige retningslinjene for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Som et virkemiddel i kampen mot antibiotikaresistens, ønsker våre helsemyndigheter å redusere antibiotikabruken i befolkningen med 30 prosent innen 2020. Helse- og omsorgsdepartementet nevner i sin handlingsplan KUPP som et tiltak for å nå dette målet.

Evalueringen av denne KUPP-kampanjen tyder så langt på at besøkene har ført til riktigere antibiotikaforskrivning, med en dreining fra bredspektret antibiotika til smalspektret antibiotika. Les mer om dette og et intervju med KUPP-leder Roar Dyrkorn i Dagens Medisin.

Den første KUPP-kampanjen var om NSAIDs. Eventuelle fremtidige kampanjer vil omhandle andre aktuelle legemiddelområder.

KUPP i Nord-Norge
Wikipedia leser vi at Nord-Norge består av 87 kommuner og har en befolkningstetthet på 4,3/km2 fordelt over 35 % av arealet i fastlands-Norge.

Det er 574 fastlegehjemler i Nord-Norge, og å besøke disse legene er en logistikkutfordring. Korteste kjørevei fra RELIS Nord-Norge i Tromsø til Kirkenes legesenter er 788 km (via Finland!). Til den sørligste kommunen som, enn så lenge, er i vårt ansvarsområde, Bindal, er det en kjøretur på 967 km.

På Finnmarksvidda trenger man firehjulstrekk
På Finnmarksvidda trenger man firehjulstrekk.

Til nå har RELIS Nord-Norge besøkt i overkant av 340 allmennleger, inkludert turnusleger og medisinstudenter, med KUPP-kampanjen "Riktigere bruk av antibiotika". Vi har dekket store deler av Nord-Norge. Det første besøket var ved et legekontor i Harstad i oktober 2015.

Gjennomførte KUPP-besøk i Nord-Norge (liten versjon) 
Gjennomførte (og nært forestående) KUPP-besøk i Nord-Norge i blått. Kartgrunnlag: Kartverket (Creative Commons Attributions ShareAlike 3.0, endret).

I Nord-Norge har KUPP-besøkene blitt utført av to kliniske farmakologer og tre farmasøyter. Vi opplever å bli veldig godt mottatt når vi besøker fastlegene med vårt budskap.

Morgenstemning i Kvænangen
Morgenstemning på KUPP-besøk i Kvænangen.

Kommende besøk er i Hammerfest, Steigen, Fauske og Hamarøy. Ønsker ditt (nordnorske) legekontor besøk av KUPP? Ta kontakt med artikkelforfatterne.

KUPP på veien
KUPP på veien i Nord-Troms.

Finnes det en fastlege der nede
Finnes det en fastlege der nede?

Tittelen parafraserer for øvrig Leonard Cohens berømte sang "First we take Manhattan". I samme sang sier Cohen:

They sentenced me to twenty years of boredom for trying to change the system from within

Å endre legemiddelforskrivningen kan være en langvarig prosess. Men kjedelig? Nei!

nye kupp-planer legges
Nye KUPP-planer legges for Nord-Norge.

Alle bilder: Per-Jostein Samuelsen eller Terje Nilsen