Studien har kartlagt bruken av kosttilskudd og lignende (dietary supplements; DS) blant 151 pasienter under poliklinisk oppfølging. Nesten halvparten (46 %) brukte ett eller flere slike produkter, og halvparten brukte mer enn ett produkt. Mulige interaksjoner med legemidler ble identifisert hos 11 %, de viktigste involverte legemiddelgruppene var antikoagulantia og antihypertensiva. I tillegg til bivirkninger og potensiell interaksjon med legemidler (direkte risiko) kan DS bidra til økt risiko for forvekslinger og feilbruk (indirekte risiko). Bare 1/3 av pasientene og halvparten av deres omsorgspersoner var klar over at DS kunne gi bivirkninger i seg selv eller interagere med legemidler. For om lag 2/3 av DS-brukerne var det andre enn pasienten selv som hadde tatt initiativ til bruk. Omsorgspersoner som initierte bruk av DS hjalp likevel ofte ikke til med sikring av riktig bruk, og hjemmetjenesten var langt sjeldnere involvert i administreringen av DS enn av legemidler. Telefonsalg (37 %) og apotek (36 %) var de viktigste kildene til DS. Resultatene gir grunn til bekymring både med hensyn bruk og salg/markedsføring av DS overfor demente og trolig også andre sårbare pasientgrupper.