I Norge har modafinil indikasjon for bruk til voksne med narkolepsi (1). Ved søk i flere anerkjente kilder har vi ikke funnet litteratur som dokumenterer at modafinil har effekt hos voksne med ADHD, indikasjonen som her er angitt for bruk er hovedsakelig narkolepsi (2-7). Den europeiske legemiddelmyndigheten EMA har innskrenket indikasjonen for bruk av modafinil til kun å gjelde voksne med narkolepsi. Årsaken til at dette ble gjort var mange rapporterte alvorlige bivirkninger som psykiatrisk påvirkning (suicidal forsøk og manier), hudreaksjoner som Steven-Johnson syndrom, samt livstruende typer av allergier (4).

Studiene på bruk av modafinil hos voksne med ADHD er få og av eldre dato. Muligens fordi denne behandlingen ikke har vist seg å være effektiv. En dobbelt-blindet multisenter studie ble gjort der 338 voksne pasienter med ADHD fikk ulike doser av modafinil eller placebo. Studien varte i 9 uker. Totalt 43% av pasientene falt fra i studien, årsaken til dette var ikke kommentert. Ingen statistisk signifikante forskjeller i AISRS (adult ADHD Investigator Symptom Rating Scale) total score ble observert mellom modafinil- og placebogruppen. Forbedring av ADHD-symptomer hos voksne ble ikke vist. Forfatterne sa at videre studier bør gjøres før konklusjoner kan trekkes angående nytte av bruk av modafinil til voksne med ADHD (8).

En systematisk oversiktsartikkel fra 2016 så på alternative farmakologiske behandlingsstrategier hos voksne med ADHD. Artikkelen konkluderte med at modafinil ikke viser en klar effekt på bedring av symptomer hos voksne pasienter med ADHD (9).

Clinical Pharmacology anbefaler ikke rutinemessig bruk av modafinil til behandling av voksne med ADHD siden signifikant effekt av behandlingen ikke er vist (2). Clinical Pharmacology og en annen kilde sier likevel at off-label bruk av modafinil kan forsøkes ved ADHD hos voksne dersom andre legemidler ikke gir tilstrekkelig effekt. I tilfelle anbefaler de doser mellom 100-400 mg daglig (2,3). En norsk kilde sier at modafinil kan vurderes ved ADHD i de tilfeller der andre legemidler ikke gir tilstrekkelig effekt, men nevner ikke noe om doser (10).

Modafinil omtales positivt i pasientfora på internett. Vi har ikke lykkes med å finne ut hva som ligger til grunn for det som ytres der, og kan derfor ikke støtte det som anbefales.

VURDERING
Vi anbefaler ikke bruk av modafinil til bruk hos voksne med ADHD siden det ikke foreligger data som sier at dette er nyttig. I tilfelle det likevel vil forsøkes på pasienter som ikke responderer på annen tilgjengelig behandling, bør det gjøres med tett oppfølging. Det er viktig å være oppmerksom på at modafinil har mange bivirkninger av til dels alvorlig karakter. Det er ikke et preparat som brukes med mindre det foreligger klar indikasjon for det.