Til tross for mange undersøkelser, har vi generelt liten oversikt over mulige bivirkninger når nye legemidler kommer på markedet (1). Én årsak til dette er at sjeldne og uventede bivirkninger først oppdages når legemidlet tas i bruk i den generelle befolkningen. Spesielt bivirkninger som ikke er direkte relatert til virkningsmekanismen(e) kan være vanskelige å oppdage. Ofte tilhører det nye virkestoffet en etablert farmakologisk gruppe, slik at vi kan lære av erfaringene med beslektede, eldre legemidler som allerede har vært i bruk i lang tid. Når det nye legemidlet derimot introduserer en ny virkemåte, har vi gjerne ingen erfaring med behandlingsformen.

Entresto har indikasjon hjertesvikt og fikk markedsføringstillatelse i Norge, EU og USA i slutten av 2015 (2,3). Virkestoffene i Entresto er den veletablerte angiotensin II-reseptorantagonisten valsartan og neprilysinhemmeren sakubitril. Sakubitril er et prodrug som hydrolyseres til den aktive formen LBQ657, som igjen hemmer enzymet neprilysin. Sakubitril og LBQ657 har på det molekylære nivået ikke strukturelle likheter med eksisterende legemidler, og er den første neprilsynhemmeren på markedet (4).

I pattedyr er neprilysin bredt uttrykt i nyre, lunge, endotelceller, vaskulære glatte muskelceller, myocytter, fibroblaster, nøytrofile, adipocytter, testikler og hjerne, med høyest uttrykk i nyrenes proksimale tubuli. Hemming av neprilysin fører til økt aktivitet av natriuretiske peptider og andre vasoaktive peptider, som kan ha gunstige kompensatoriske effekter hos pasienter med hjertesvikt. Hemmingen av neprilysin fører dessverre også til økning av angiotensin II, som er kjent for å føre til utvikling og forverring av hjertesvikt. For å unngå denne uheldige effekten er sakubitril formulert som et kombinasjonslegemiddel, sammen med angiotensin II-reseptorantagonisten valsartan (4).

Bivirkninger relatert til bryster og brystvorter eller hormonelle effekter er ikke kjent for Entresto fra studier før markedsføring (5a). Legemidlet synes heller ikke å ha farmakologiske egenskaper som kan forklare bivirkningene. Slike bivirkninger er for øvrig heller ikke kjent for valsartan (5b).

Et titalls bivirkningsmeldinger er behandlet i Europa og USA angående smerter i brystvorter og sekresjon fra brystvorter av Entresto i løpet av de to siste årene. De fleste pasientene dette er rapportert for er menn (6). Det er for tidlig til å si om det faktisk er en sammenheng mellom brystrelaterte bivirkninger og behandling med Entresto.

Vi vil oppfordre helsepersonell, spesielt leger med behandlingsansvar, å melde mistenkte alvorlige og uventede bivirkninger for nye legemidler under spesiell overvåking. Uten tilbakemelding fra klinikken på bivirkninger av legemidler, har vi kun studier på et selektert utvalg pasienter fra før markedsføring å se til. Meldeskjema og informasjon finnes hos RELIS og Statens legemiddelverk.