RELIS har i samarbeid med leger ved Nordlandssykehuset publisert en kasuistikk på atorvastatrinindusert leverskade. Kasuistikken er publisert i Clinical Medicine Insights: Case Reports og er fritt tilgjengelig via Open access. Leverskade er en velkjent bivirkning av statiner, men kasuistikken er likevel interessant da den beskriver videre forløp ved reeksponering for samme statin samt god toleranse for andre statiner. Dette er i liten grad beskrevet tidligere.

Den aktuelle pasienten hadde en historikk på asymptomatisk økning av leverenzymer ved bruk av atorvastatin, men hadde tålt både simvastatin og pravastatin godt. Da hun så ble reeksponert for atorvastatin via et kombinasjonspreparat med ezetimib (Atozet) utviklet hun akutt hepatitt. Leverparametrene normaliserte seg etter seponering av kombinasjonspreparatet, uten behov for behandling med glukokortikoid. Man fant ingen andre åpenbare årsaker til leverskaden, og legemiddelindusert leverskade var derfor den mest sannsynlige diagnosen. Gitt pasientens historikk er det mest sannsynlig at det var atorvastatin som utløste leverskaden, selv om vi ikke helt sikkert kan utelukke at ezetimib også kan ha bidratt. Om lag 3 måneder etter normalisering av leverenzymene startet pasienten med pravastatin, som hun tidligere hadde tolerert godt. Oppfølging i 10 måneder avdekket ingen påvirkning av leverfunksjonen.

Kasuistikken bekrefter at det ved statinindusert levertoksisitet er risiko for ny og forverret levertoksisitet ved reeksponering for det samme statinet. Dette er derfor frarådet. Dokumentasjon på bytte til andre statiner begrenser seg til noen få enkeltrapporter om vellykket bytte. I likhet med vår kasuistikk tyder disse på at levertoksisitet muligens ikke er en klasseeffekt av statinene. Samtidig er det i svært sjeldne tilfeller også beskrevet ny levertoksisitet ved statinbytte. Vi spekulerer i artikkelen på om strukturforskjellene mellom de ulike statinene kan ha betydning. Ved eventuelt statinbytte er det i alle tilfeller viktig å monitorere pasienten både med tanke på klinikk og leverparametre.

Utgangspunktet for kasuistikken var en bivirkningsmelding til RELIS. Tilfellet illustrerer at det selv for velkjente alvorlige bivirkninger er verdifullt å melde, da vi ofte har begrenset kunnskap om detaljene når det gjelder bivirkningsrisiko.