Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS nyhetsbrev 24. november 2017

Klikk her for å se nettutgaven

Bruk av sentralstimulerende medikamenter til rusavhengige med ADHD

Relis har nylig fått spørsmål om bruk av sentralstimulerende legemidler til rusavhengige pasienter med ADHD. Kan denne pasientgruppen behandles med sentralstimulerende legemidler eller ikke?

Vortioksetin og graviditet

Det finnes ingen studier på bruk av vortioksetin under graviditet hos mennesker. Inntil ytterligere informasjon vedrørende bruk av vortioksetin under graviditet hos mennesker foreligger bør man derfor være svært tilbakeholden med bruken hos gravide, og kvinner som planlegger å bli gravid. Da mange g...

KUPP + diabetes = Sant

I forbindelse med Verdens diabetesdag 14. november er vi glade for å kunne annonsere temaet for neste KUPP-kampanje: Diabetes type 2 i allmennpraksis – når metformin ikke er nok.

Hva kan farmasøyter i primærapotek gjøre for å bidra i kampen mot antibiotikaresistens?

Gjennom godt kunnskapsgrunnlag om vanlige infeksjoner og tilhørende antibiotikabehandling, kan farmasøyter i primærapotek bidra til å nå målet om 30 % reduksjon i antibiotikabruken.

Metenaminhippurat (Hiprex) som profylakse mot residiverende urinveisinfeksjoner

RELIS har nylig fått spørsmål om bruk av metenaminhippurat (Hiprex) som profylakse ved residiverende urinveisinfeksjoner. Hva er evidensgrunnlaget?

Atorvastatinindusert levertoksisitet med positiv reeksponering og vellykket bytte til annet statin

RELIS og medarbeidere har nylig publisert en kasuistikk som beskriver ny og forverret levertoksisitet ved reeksponering for det samme statinet, samt god toleranse for andre statiner.

Lavdose naltrekson (LDN): Mindre smertestillende, men uendret MS-medisinering

Forskere ved RELIS og UiT har i tre studier undersøkt om oppstart av LDN førte til endring i legemiddelbruk. Forbruket av smertestillende midler gikk ned, men det var ingen endring i medikamenter mot multippel sklerose.

Har du et spørsmål?

Søk i over 25000 svar eller spør RELIS.

Meld en bivirkning

Din melding kan bidra til en tryggere pasientbehandling.

Kurs og seminarer

Vi tilbyr kurs, seminarer og annen undervisning i alle helseregioner.