Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS nyhetsbrev 21. desember 2017
God jul! hilsen RELIS

Klikk her for å se nettutgaven

RELIS Vest - Seminarturné 2018

I 2018 forsøker vi noe nytt! RELIS Vest arrangerer fagseminar som holdes både i Bergen, Stavanger, Førde og Haugesund i februar og mars 2018. På denne måten håper vi å nå flest mulig. Vi håper at mange vil komme - både leger og farmasøyter!

RELIS Fagseminar for farmasøyter 2018

RELIS Fagseminar for farmasøyter 2018 avholdes 29.-30. januar på Scandic Nidelven Hotel Trondheim. Deltakelse på fagseminaret gir 10 FEVU-poeng.

Legemiddelbehandling til pasientens beste

Mandag og tirsdag 12. og 13. februar 2018 arrangerer RELIS Sør-Øst og seksjon for klinisk farmakologi, OUS Ullevål, et 15 timers emnekurs i Oslo. Tittelen på kurset er «Legemiddelbehandling til pasientens beste».

Tiltak ved kortvarig effekt av sentralstimulerende medikamenter

Her følger en oppsummering av råd RELIS har gitt ved kortvarig effekt av metylfenidat og lisdeksamfetamin brukt mot ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse

Nye studier på protonpumpehemmere og kreftrisiko

Nye studier publisert om langvarig bruk av protonpumpehemmere, styrker mistanken om økt risiko for å utvikle kreft i magesekken.

Hvor god var kartleggingen av gastrointestinale blødninger i studier av systemiske kortikosteroider?

Vi har gjennom årene fått mange spørsmål om bruk av kortikosteroider øker risiko for gastrointestinale blødninger. Dette er tidligere undersøkt i en metaanalyse i samarbeid med andre fagmiljøer. I en ny artikkel med førsteforfatter fra RELIS er det nå publisert en analyse av disse studienes kvalitet...

Lamotrigin – hva med gravide og ammende?

Gravide kan bruke lamotrigin hvis det er nødvendig. I utgangspunktet gjelder dette også ammende. Slik behandling krever tett oppfølging, både under svangerskapet og den første tiden etter fødsel.

Dikloksacillin med større interaksjonspotensial enn tidligere kjent

En nylig publisert studie viser at dikloksacillin induserer cytokrom P450 (CYP)-enzymer som metaboliserer warfarin og hormonelle prevensjonsmidler. Vi ser nærmere på studiens kliniske implikasjoner.

Ocrelizumab - et nytt legemiddel mot multippel sklerose

Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) anbefaler EU-godkjennelse av ocrelizumab, et nytt legemiddel mot multippel sklerose (MS). Dermed vil eventuelt ocrelizumab også bli godkjent i Norge.

In vitro-fertilisering

Helsepersonell møter med jevne mellomrom på pasienter som gjennomgår assistert befruktning. I denne artikkelen har vi sett nærmere på behandlingsregimet for in vitro-fertilisering.

Diagnostikk og oppfølging av hypotyreose: Har prøvetakingstidspunkt noe å si for TSH-verdien?

Diagnostikk og oppfølging av hypotyreose er avhengig av laboratorieprøver, hvor særlig TSH har en sentral verdi. Hva kan påvirke TSH-verdien, og hvilken klinisk signifikans har dette?

Metabolsk acidose (ketoacidose) og SGLT2-hemmere – fortsatt aktuelt

RELIS har mottatt flere bivirkningsmeldinger i 2017. Mekanismen for hvordan SGLT2-hemmere kan gi ketoacidose er ikke fullstendig avklart og RELIS har sett nærmere på mistenkt patofysiologi.

Har du et spørsmål?

Søk i over 25000 svar eller spør RELIS.

Meld en bivirkning

Din melding kan bidra til en tryggere pasientbehandling.

Kurs og seminarer

Vi tilbyr kurs, seminarer og annen undervisning i alle helseregioner.