NSAIDs hemmer prostaglandinsyntesen via blokkering av enzymet syklooksygenase (COX) i de fleste av kroppens celletyper. Dette medfører en bivirkningsprofil som kan være spesielt uheldig for barn med kreft som får kjemoterapi.

Syklooksygenase finnes i to former, COX-1 og COX-2. Hemming av COX-1 medfører reduksjon av blodplatenes aggregering og redusert produksjon av beskyttende prostaglandiner i mageslimhinnen. Dette øker risikoen for gastrointestinale blødninger og –perforasjoner (1).

COX-2 oppreguleres ved inflammasjon og er til stede blant annet i nyre og vaskulært endotel. NSAIDS skal derfor heller ikke gis ved alvorlig nyresvikt (1,2).

NSAIDs kan også gi en rekke hematologiske bivirkninger, inkludert nøytropeni og trombocytopeni (1).

Ved søk har vi ikke funnet noen studier som tar for seg NSAIDs og cytostatika. Grunnen til det kan nok til dels være at dette er en svært sårbar gruppe som ikke bør påføres ytterligere belastning da organene fra før er påvirket. Barn gjennomgår som regel langvarig behandling og en bør ikke forsterke de bivirkningene som allerede foreligger ved å gi NSAIDs. En utredning fra Cochrane Library (3) tar for seg NSAIDs ved kreftsmerter hos barn og tenåringer og konkluderer med at det ikke finnes gode nok studier for å vurdere effekt eller risiko for NSAIDs hos barn og tenåringer med kreft.

Helsedirektoratets retningslinjer for smertelindring hos barn med kreft sier at man starter med paracetamol, eventuelt med tillegg av kodein, og fortsetter med en rask opptrapping med opiater (4).