RELIS og de regionale kliniske farmakologiske avdelingene har fått midler av myndighetene til å lage en ny KUPP-kampanje om Diabetes type 2 i allmennpraksis. Kampanjen bygger på nasjonal faglig retningslinje for diabetes og gir oppdatert informasjon om nyere antidiabetika, støtte til valg av blodsukkersenkende behandling og nyttige tips om ressurser til oppfølging av diabetespasienter.

Mer informasjon om KUPP – kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter
RELIS (Regionale legemiddelinformasjonssentre) og de regionale klinisk farmakologiske miljøene har siden 2015 tilbudt slike besøk til norske fastleger. Metoden innebærer at fastleger mottar besøk av en farmasøyt eller lege fra RELIS eller klinisk farmakologi som gjennomfører en 20-minutters gjennomgang av et terapiområde basert på oppdatert evidensbasert kunnskap. Besøkene gjennomføres én-til-én på legens kontor i arbeidstiden, noe som gir legen en unik mulighet til faglig diskusjon om temaet. KUPP er et gratis og produsentuavhengig tilbud.

Tidligere KUPP-kampanjer har blitt godt mottatt
De to KUPP-kampanjene vi har gjennomført så langt, Riktigere bruk av NSAIDs og Riktigere bruk av antibiotika, har blitt svært godt mottatt av fastlegene, og mer enn 98 % av de som har mottatt besøk har svart at de ønsker å motta nye besøk med informasjon om andre terapiområder.

Kun et utvalg leger vil bli tilbudt KUPP-besøk i denne omgang
Midlene vi har fått tildelt i denne omgang rekker ikke til at absolutt alle fastlegene vil få tilbud om besøk. Det er derfor kun et utvalg av fastlegene i de enkelte helseregionene som vil få tilbud om KUPP-besøk om diabetes type 2 i allmennpraksis.

Studerer effekten av KUPP-besøk
Det er viktig for oss å evaluere effekten av KUPP-besøkene og vi planlegger en studie der vi vil se på endringer i forskrivning hos de legene som har mottatt besøk. Vi ønsker derfor å innhente forskrivningsdata fra Reseptregisteret i en 12-måneders periode før og etter besøket.

Anonymiserte data
Forskrivningsdataene vil være anonymisert før utlevering fra Reseptregisteret, og det er ikke mulig for oss eller andre å se på enkeltlegers forskrivning. Det vi vil undersøke, er hvordan forskrivningen har vært hos legene som har mottatt besøk sammenlignet med leger som ikke har mottatt KUPP-besøk.