RELIS har mottatt både spørsmål og bivirkningsmeldinger som gjelder vektøkning ved bruk av TNF-alfa-hemmere. Ved en nylig utredning som gjaldt vektøkning ved bruk av etanercept hos en tenåring, fant RELIS dokumentasjon for denne bivirkningen både i WHOs internasjonale bivirkningsdatabase og i flere ulike studier. Dette til tross for at vektøkning ikke er nevnt i preparatomtalen for etanercept (1).

Vektendring omtalt i preparatomtaler og monografier
I de norske preparatomtalene for ulike TNF-alfa-hemmere, med virkestoffene etanercept (Enbrel, Benepali), infliksimab (Remicade, Remsima, Inflectra), adalimumab (Humira) og golimumab (Simponi) nevnes ikke vektøkning som en bivirkning (2). I preparatomtalen for certolizumab pegol (Cimzia) nevnes appetittforstyrrelser og vektendring som mindre vanlige bivirkninger, uten at det spesifiseres om det gjelder oppgang eller nedgang i vekt (3).

Ved søk i to anerkjente utenlandske databaser med monografier nevner den ene muligheten for vektøkning, men kun relatert til utvikling av ødemer assosiert med infliksimab, adalimumab og golimumab. Dette nevnes henholdsvis i en kasus-rapport og i opplysninger rettet mot pasientene (4c-e). Andre omtaler av vektøkning knyttet til bruk av TNF-alfa-hemmere er ikke funnet i disse kildene (4, 5).

Vektendring beskrevet i studier
I en rekke studier er bruk av TNF-alfa-hemmere funnet assosiert med vektøkning og TNF-alfa omtales som involvert i vekthomeostasen (6-8). Vektøkningen assosiert med TNF-alfa-hemmere synes å inkludere både økning i fettvev, i fett-fritt vev (7) samt endringer i bentetthet, og en rekke mekanismer er foreslått (8).

TNF-alfa-hemmere brukes i behandling av autoimmune sykdommer som i seg selv kan være forbundet med vektnedgang. Forskningen må derfor inkludere i hvilken grad vektøkning ses utover det som forventes ved bedring av grunnlidelse og korrigering av eventuell undervekt knyttet til lidelsen.

En studie fra 2016 så på vektøkning hos pasienter med reumatoid artritt, som ble behandlet med adalimumab, etanercept eller metotreksat over en to-års periode. Begge TNF-alfa-hemmerne ble assosiert med en signifikant vektøkning, som ikke ble sett ved bruk av metotreksat. Samtidig var det sammenlignbar sykdomsaktivitet og andel som fikk remisjon etter behandling med metotreksat og TNF-alfa-hemmerne. Det ble i studien observert en vektøkning på over 4 kg hos cirka 30 prosent av pasientene som fikk adalimumab eller etanercept, mens gjennomsnittlig vektøkning var på henholdsvis 2,1 kg og 2,7 kg (9). I en lignende studie fra 2008 så man på vektøkning hos psoriasispasienter 6 måneder etter oppstart av etanercept (n=56), infliksimab (n=40) eller metotreksat (n=43). Begge TNF-alfa-hemmerne ble også her assosiert med en signifikant vektøkning, som ikke ble sett etter bruk av metotreksat. Omkring 25 prosent av pasientene erfarte en vektøkning på 4-10 kg i løpet av perioden på 6 måneder (6).

Vektøkning ved behandling med TNF-alfa-hemmere hos pediatriske pasienter er også i noen grad studert. Det er kjent at barn med aktiv inflammatorisk tarmsykdom ofte er undervektige. Behandling med TNF-alfa-hemmere kan hos disse gi remisjon av sykdommen og føre til normalisering av vekst. En studie inkluderte pediatriske pasienter med inflammatorisk tarmsykdom som fikk behandling med infliksimab, adalimumab eller certolizumab. Forfatterne konkluderte med at noen barn kan få en vektøkning knyttet til behandling med TNF-alfa-hemmere, som går ut over det som er forventet som følge av bedring av grunnlidelse og korrigering av eventuell undervekt knyttet til lidelsen (10).

Internasjonale bivirkningsmeldinger
I WHOs internasjonale bivirkningsdatabase finner vi over 7000 meldinger der vektøkning er rapportert som mistenkt bivirkning av ulike TNF-alfa-hemmere. Over 6000 av disse meldingene er knyttet til bruk av etanercept eller adalimumab, med over 3000 meldinger knyttet til hvert av disse virkestoffene. Disse bivirkningsrapportene er basert på spontanrapportering på mistanke og kan ikke alene brukes til å bekrefte en eventuell årsakssammenheng (11). Vi forventer at det er tilfeller av uventet vektøkning som er meldt til bivirkningsdatabasen, og det er derfor snakk om høye tall for en reaksjon som i svært liten grad omtales i preparatomtalene.

KONKLUSJON
Vektøkning er beskrevet ved bruk av TNF-alfa-hemmere i en rekke studier og i WHOs internasjonale bivirkningsdatabase. Dokumentasjonen inkluderer vektøkning ut over det som forventes som følge av bedring av grunnlidelse og eventuell korrigering av undervekt relatert til den aktuelle lidelsen.

Vi vil oppfordre til at tilfeller med uventet vektøkning, relatert til bruk av TNF-alfa-hemmere, meldes som mistenkt bivirkning til RELIS. Bivirkningsmeldingene kan, etter evaluering, være et virkemiddel for å få til endringer i preparatomtalen.