Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nyhetsbrev 21. oktober 2019

Klikk her for å se nettutgaven

RELIS Fagseminar 4.-5. november 2019 - Har du meldt deg på?

Det er fortsatt ledige plasser på årets RELIS Fagseminar 4.-5. november på Scandic Nidelven Hotel. Fagseminaret har 20 års jubileum og tema er Nevrologiske sykdommer. Påmeldingsfrist 28. oktober. RELIS Fagseminar er godkjent av Den norske legeforening for flere legespesialiteter.

Doktorgrad ved RELIS Vest for Lillan Mo Andreassen

Lillan Mo Andreassen, master i farmasi og rådgivar ved RELIS Vest, disputerte 20. september 2019 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med si avhandling om diabetes i sjukeheimar.

Bruk av topikale kortikosteroider i svangerskapet

Det finnes en rekke topikale kortikosteroider gravide trygt kan bruke. Vår vurdering er at hvis gravide har klart behov for behandling med kortisonkremer/-salver, så skal ikke slik behandling holdes tilbake på grunn av graviditeten.

Antikoagulasjon hos pasienter med atrieflimmer eller venøs tromboemboli og aktiv kreftsykdom

RELIS har på forespørsel fra kreftlege sett på dokumentasjonen for effekt, trygghet og interaksjonspotensial for ulike antikoagulantia hos pasienter med indikasjon og aktiv kreftsykdom.

Behandling av alvorlig svangerskapskvalme

Behandles norske gravide med alvorlig svangerskapskvalme optimalt? Nei, trolig ikke, viser en ny norsk studie. Her oppsummerer vi hvordan mer alvorlig svangerskapskvalme kan behandles med legemidler.

Kvetiapin er ikke en sovemedisin

Bruk av kvetiapin mot søvnproblemer er betydelig, også i Norge. Nytten er dårlig dokumentert, og selv lave doser kan gi vesentlige bivirkninger. Det er grunn til å advare mot slik forskrivning.

Mangel på enighet mellom interaksjonskilder

Mangel på enighet mellom interaksjonskilder for kombinasjoner av psykotrope legemidler er uttalt viser en ny studie.

Samtidig bruk av lamivudin og trimetoprim-sulfametoksazol

En sykehusfarmasøyt har bedt RELIS vurdere interaksjonsopplysningene i preparatomtalen for Triumeq (dolutegravir, abakavir, lamivudin) og samtidig bruk av høye doser trimetoprim-sulfametoksazol.

Hydroklortiazid – mulig assosiasjon med hudkreft oppdaget etter lang tids bruk

Tiazidene har vært lenge på markedet. En mulig assosiasjon med hudkreft er oppdaget etter lang tids bruk. Kobling av registerdata vil i fremtiden gi mulighet til å oppdage sammenhenger tidligere.

Hormonell prevensjon for menn

For kvinner finst det ei rekke hormonelle prevensjonsalternativ, men kva er tilgjengeleg for menn? I denne artikkelen ser vi på ulike moglegheiter.

Forbruket av NSAIDs i idretten må begrenses

Studier viser at idrettsutøvere har et høyt inntak av NSAIDs, men risikoen for langsiktige effekter av hyppig og/eller langvarig NSAIDs-bruk er ikke kartlagt. Vi er derfor bekymret for bruken, særlig blant barn og ungdom.

Har du et spørsmål?

Søk i over 25000 svar eller spør RELIS.

Meld en bivirkning

Din melding kan bidra til en tryggere pasientbehandling.

Kurs og seminarer

Vi tilbyr kurs, seminarer og annen undervisning i alle helseregioner.