Hendelsen gjelder en pasient med langvarig Crohns sykdom, uten tidligere ekstraintestinale manifestasjoner (EIM). Innen ett døgn etter tredje infusjon av vedolizumab (Entyvio) utviklet pasienten akutt ikke-granulomatøs fremre uveitt, tørre øyne og lysskyhet. Uveitten gikk raskt tilbake med lokalbehandling.

Skyldes uveitten grunnlidelsen eller kan det være en bivirkning av behandlingen? Vi har ingen fasit, men beskriver her noen tanker om hendelsen og hvorfor denne og lignende hendelser oppfordres meldt på mistanke om en ny bivirkning.

Hva er kjent om uveitt av vedolizumab?
Vedolizumab er ikke forbundet med uveitt eller andre øyebivirkninger. Tåkesyn er den eneste nevnte øyebivirkningen for vedolizumab i den norske preparatomtalen (1). Det er heller ikke funnet omtaler av andre øyebivirkninger assosiert med vedolizumab i medisinsk litteratur. I tillegg er vedolizumab i liten grad kjent for å gi immunrelaterte bivirkninger i andre organsystem (1).

I WHOs internasjonale bivirkningsdatabase finnes på en annen side noen hundre bivirkningsrapporter der vedolizumab er mistenkt assosiert med øyebivirkninger. Hyppigst rapportert er tåkesyn, med ca. 160 rapporter, mens rundt 20 av rapportene gjelder mistanke om uveitt og iritt. Vi gjør oppmerksom på at bivirkningsrapportene er basert på spontanrapportering og at de ikke alene kan brukes til å bekrefte eller avkrefte en eventuell årsakssammenheng (2).

Hva er kjent om uveitt ved Crohns sykdom?
En artikkel fra 2017 har oppsummert øyesymptomer relatert til inflammatorisk tarmsykdom (IBD) generelt og for Crohns sykdom spesielt. Her beskriver man en forekomst av inflammatoriske øyereaksjoner mellom 3,5-6,8% ved Crohns sykdom, og uveitt 0,5-3,5% ved IBD. Det nevnes også i artikkelen at legemiddelbehandling i noen tilfeller er utløsende, men vedolizumab er ikke omtalt spesifikt. De aller fleste inkluderte studier er fra før vedolizumab kom på markedet i 2014 (3).

UpToDate oppgir en forekomst av uveitt på 2-9% hos pasienter med IBD. De beskriver at uveitt assosiert med IBD ofte er bilateral, med snikende oppstart og kronisk karakter (4). Samtidig artritt og andre EIM er hyppig forekommende ved uveitt hos pasienter med IBD (3-5). Beskrivelsen av uveitt ved Crohns sykdom samsvarer ikke med reaksjonsmønsteret til den aktuelle pasienten.

Oppsummering
Uveitt mistenkt utløst av vedolizumab er foreløpig kun omtalt i et fåtalls bivirkningsrapporter, og en årsakssammenheng er særlig vanskelig å vurdere siden IBD i seg selv er knyttet til en økt forekomst av inflammatorisk øyesykdom/uveitt. I det aktuelle tilfellet fremstår presentasjonen av uveitten som atypisk for grunnlidelsen, særlig siden pasienten ikke har eller har hatt andre ekstraintestinale manifestasjoner. Uveitten kom i en tidsmessig nær relasjon til behandlingen med vedolizumab som styrker mistanken om en legemiddelindusert reaksjon.

Melding av mistenkt bivirkning
Mistanke er nok for å melde en legemiddelbivirkning. Meld når mistanken består etter at alternative utløsende årsaker er vurdert. Din melding bidrar sammen med andre kilder, og videre internasjonal utredning vil vise om sikkerhetsinformasjonen trenger å oppdateres.